ikgeloof Alles over ikgeloof gods tweede getuigen. Op deze pagina staan verschillende rubrieken die over het beleid gaan en over gods woorden en betekenis daarvan.Neem wij dat aan of niet, of moeten wij het eerst zien dan pas geloven.
Adverteren

Ikgeloof
Internet / Verzamel

Adverteren


Menu van deze startpagina Meer informatie Bekijk alle pagina's Admin login Adverteren
 Jouw link hier?
Link toevoegen

 Gerelateerd
Ikgeloof.maakjestart.nl
Link plaatsen op deze pagina

 UNIVERSEEL
UNIVERSEEL GELOOF EN INZICHT Net zo als Barack Obama begin 2009 de Amerikanen weer hoop heeft gegeven voor een betere toekomst in hun maatschappij (waaraan de Amerikanen wel zelf zullen moeten werken), nét zo kunnen mensen zichzelf hoop geven, dat ze na hun dood een betere toekomst zullen krijgen, waaraan ze uiteraard ook zelf moeten werken. Immers zonder die hoop is men niet gemotiveerd om aan zichzelf, aan z’n karakter te werken. Dus geloven in een geestelijke toekomst is van wezenlijk belang!


 Wat is Universeel Geloof
Universeel Geloof is een van de eenvoudigste manieren van geloven; het is een basis-geloof dat je tegenkomt over de hele wereld. Universeel Geloof betekent dat je gelooft in een meteen-verder-leven na je dood. Als je zult sterven verdwijnt jouw geest niet in het niets. En bij het sterven… dan stopt dus ook jouw verantwoordelijkheid niet. Je blijft dus verantwoordelijk voor wat je allemaal gedaan hebt. Wanneer je zult sterven valt die verantwoordelijkheid dus echt niet van je af. En ook je geweten blijft gewoon doorwerken, zowel je bewust geweten (wroeging) als je onbewust geweten. Maar het mooie is om te beseffen dat echt alle disharmonie uit je verleden weer in harmonie gebracht kan worden. Immers dood is niet dood; dus iedereen heeft een geestelijke toekomst en iedereen, echt iedereen krijgt de gelegenheid om aan z’n toekomstig geluk te mogen werken. Dus.....ook na jouw sterven blijft er werk aan de winkel. Maar al het werk wat je nu doet door aan jezelf, je karakter te werken, door anderen te helpen, enz. enz., dat is allemaal niet voor niets, want daardoor werk je aan je toekomstig welzijn. Nu je nog op aarde leeft, is het al zo dat jouw daden gevolgen hebben voor jezelf. Bijvoorbeeld: indien jij je buurman helpt, als hij in nood is, dan heeft dit een positief gevolg voor de sfeer tussen jouw buurman en jou, en die positieve sfeer komt weer enigszins ten goede aan hoe jij je gaat voelen. De gevolgen van jouw daden zijn nu dus merkbaar, maar niet alleen nu, maar… ook nog straks nadat je gestorven zult zijn. Ook hier geldt het principe: wat je zaait zul je oogsten. Daar in geloven, dat is Universeel Geloof en als je zo’n geloof hebt, dan heb je tevens een extra levensdoel; je wil niet alleen gelukkig worden hier op aarde, maar ook aan het geluk werken dat je straks zult ervaren nadat je bent gestorven.


 Gods Laatste Getuigenis 3
beluisteren op een website die aan het einde van dit hoofdstuk vermeld wordt). In december 2004 werden verschillende landen door een Tsunami getroffen, die in de Indische Oceaan ontstond. Deze richtte een enorme verwoesting aan en eiste naar schatting meer dan 225.000 mensenlevens. De VN schatte dat als gevolg van deze Tsunami meer dan vijf miljoen mensen ontheemd raakten. Deze Tsunami, die door een onderzeese aardbeving werd veroorzaakt, was de op één na krachtigste die ooit in de geschiedenis geregistreerd werd. Zij werd gevolgd door een wereldwijde toename in frequentie en kracht van aardbevingen. De Verenigde Staten maakten een jaar door waarin alle records betreffende orkanen verbroken werden, zowel in aantal als omvang. 2005 kende het grootste aantal geregistreerde tropische stormen. Nog nooit werden de letters van het Griekse alfabet gebruikt om stormen te benoemen, maar zelfs nu in december is orkaan Ypsilon reeds de vijfde storm die naar een letter uit het Griekse alfabet werd genoemd. Het voorbije jaar registreerde men het grootste aantal orkanen (en tevens het grootste aantal categorie 5 orkanen) ooit. In augustus bracht orkaan Katrina de grootste verwoesting teweeg, die ooit in de VS door een natuurramp veroorzaakt werd. Hierbij werden sommige gedeelten van New Orleans vrijwel weggevaagd. De verwoesting was zó groot dat er niet genoeg tijd zal zijn om haar weer op te bouwen voordat dit menselijk tijdperk ten einde loopt. Vanuit een ander perspectief bekeken: per seizoen krijgen gemiddeld 10 stormen een naam: in 2005 waren dat er 26. Het gemiddelde aantal orkanen is 6, maar 2005 telde er 14. Het gemiddelde aantal zware orkanen is 2, maar 2005 had er 7


 JouwStats


speuren naarrrrrr
kinderbazaar
diversen e.books op deze site
paragnost aan het woord
golfen doe je bij……
vakantie site
stoppen met roken
28 Realistische routeplanner
de site is bestemd voor jonge en aanstaande moeders.
Wekelijks nieuwe wok recepten
o.a radio break-top 40 tv-you tube-30 min.gadgets en nog meer.
het sprookje
van alles wat
spelletjes
de weg in de zorg
webshop tweedehands
Verschillende sites verzameld op een site.

 Gods Laatste Getuigenis 7
Het teken van een vrouw in barensnood houdt een veelvoud van natuurrampen en terroristische aanslagen in, die qua omvang en intensiteit zullen blijven toenemen. Afzonderlijk zijn ze niet van betekenis, maar bij elkaar opgeteld zijn ze dat wel! Nog veel meer specifieke gebeurtenissen zullen volgen, en vele daarvan zullen meer uitgebreid in de volgende hoofdstukken beschreven worden. Een van deze gebeurtenissen werd reeds ten dele vermeld - de vernietiging van één derde van de Verenigde Staten. Het Antwoord Nogmaals, de rode draad die door de interviews heen liep was "Waarom zou iemand meer geloof hechten aan u dan aan anderen?". En inderdaad, waarom zou men geloven wat er in dit boek geschreven staat? Daar gaat het om! Mensen kunnen deze dingen niet geloven zonder bewijs. Daarom heeft God ervoor gekozen om de eindtijdgebeurtenissen op Zijn specifieke manier te openbaren. Door de eeuwen heen zijn de mensen over God belogen. Dit onderwerp zal in het volgende hoofdstuk behandeld worden. Niet alle religies van de wereld kunnen gelijk hebben over God. Ze kunnen niet allemaal waar zijn. De juiste omschrijving van 'waarheid' laat overduidelijk weten dat slechts één ding waar kan zijn. Slechts één weg kan Gods weg zijn. Dit is een groot dilemma voor de mens. Als de Katholieken het bij het rechte eind hebben met wat zij leren, dan zitten alle Protestanten fout. Als één Protestantse groepering in het bijzonder gelijk heeft, dan zitten de Katholieken fout, evenals alle andere Protestantse groeperingen. Als het Judaïsme waar is, is het gehele Christendom vals. En als


 12 GODS TWEE GETUIGEN
project. Uiteindelijk, toen de wateren begonnen te stijgen, begonnen zij te geloven wat God hen door Noach gezegd had. Zoveel van wat in de Bijbel geschreven staat, is op deze manier door mensen ontvangen. Men wil bewijzen, krachtige bewijzen! En dat is wat God dan ook zal geven - een laatste getuigenis aan de mensheid. We zijn in de eindtijd beland. Net zoals in de tijd van Noach kunnen we stellen dat de regens reeds begonnen zijn, en het water spoedig zal beginnen te stijgen. De eindtijdgebeurtenissen zullen steeds meer verwoesting teweeg brengen en in aantal toenemen. En uiteindelijk zullen we ons als het ware temidden van het rijzende water bevinden, wanneer de laatste drie en een half jaar van de Grote Verdrukking aanbreken. Gods Twee Eindtijdgetuigen Gedurende de gehele 6.000 jarige geschiedenis van de mens op aarde heeft God Zijn profeten uitgezonden om de mensheid Zijn wegen te verkondigen, evenals de noodzaak om zich van hun eigen wegen te bekeren en zich tot Hem te keren. Maar de mens is zo vervuld van hoogmoed en koppigheid, dat hij grotendeels niet naar God geluisterd heeft, of zich tot Zijn wegen bekeerd heeft. Vanaf het begin der tijden heeft slechts een heel, heel klein aantal mensen aan God gehoor gegeven. Een samenvatting van de geschiedenis van de mensheid is dat zij niet naar God wil luisteren. In de wetenschap dat de mens niet naar Hem zou luisteren heeft God Zijn profeten gestuurd, niet alleen om hen aan te manen zich tot Hem te keren (zich te bekeren van hun wegen), maar ook om hen te laten weten dat ongehoorzaamheid aan hun Schepper consequenties zou hebben. 12 GODS TWEE GETUIGEN God zond profeten met specifieke boodschappen over wat er met de mens zou gebeuren indien zij niet zouden luisteren. Gedurende zes millennia heeft God geduld gehad met de mens en zijn weigerachtige houding om naar Hem, via Zijn profeten, te luisteren. Dit heeft er alles mee te maken waarom God nogmaals - voor de laatste keer - twee profeten op de meest krachtdadige wijze ooit, de wereld in stuurt. De beginperiode van de Kerk kende enige profeten, maar deze werden naar de Kerk gestuurd en niet naar de wereld. Johannes, die het boek Openbaring schreef, werd niet naar de wereld gezonden met de profetieën die hij schreef. Jezus Christus is de profeet van God waarvan in de Geschriften sprake is, en waarlijk, als Zoon van God is er geen zoals Hij. Wat de andere profeten onder de mensen betreft, moeten we meer dan 2.500 jaar teruggaan in de tijd, om diegenen te vinden door wie God op zulke grootse wijze werkte. U zult zien dat van alle grote en kleine profeten van het Oude Testament, de meeste naar de naties van Juda of Israël (of beide), werden gezonden en niet naar de wereld. Een van de meest opmerkelijke tijden waarin God grote macht aan een profeet gaf, was iets meer dan 3.000 jaar geleden, toen Hij Mozes riep en opleidde om de Israëlieten uit Egypte te leiden. Die tijd kenmerkte het begin van een nieuwe fase in Gods plan, om met een fysieke natie te gaan werken. Op dat moment verkoos God om Zich op grootsere wijze dan voorheen aan een gedeelte van de mensheid te gaan openbaren. Het is belangrijk u het verhaal van Mozes begrijpt, zodat u de omvang kunt bevatten van wat God door Zijn eindtijdprofeten zal verrichten. Deze twee profeten zullen tot de wereld gezonden


 Gods Laatste Getuigenis 19
Hier zien we dezelfde symboliek die aan Johannes over de Kerktijdperken en de twee getuigen werd gegeven. Zacharia ging door met vragen: "Wat betekenen deze twee olijfbomen rechts en links van de kandelaar? Andermaal nam ik het woord en vroeg hem: Wat betekenen de twee olijftakken, die door twee gouden buizen het goud van zich doen uitvloeien? En hij zeide tot mij: Weet gij niet, wat zij betekenen? Ik antwoordde: Neen, mijn heer. Toen zeide Hij: het zijn de twee gezalfden die vóór de Here der ganse aarde staan." (Zacharia 4:11-14) Deze profetie in Zacharia verklaart hetzelfde als wat uitgebreid door Johannes in het boek Openbaring beschreven wordt. Deze twee olijfbomen die naast de kandelaars staan die de Kerktijdperken uitbeelden, symboliseren het belang, de omvang, de macht en het gezag die het einde zullen bezegelen van bijna tweeduizend jaar Kerkgeschiedenis en 6.000 jaar van menselijk zelfbestuur. Gods twee gezalfden, Zijn twee getuigen - Zijn twee profeten, zijn aangesteld om voor de gehele wereld getuigenis af te leggen over de tot nu toe grootste fase in Zijn plan en doel voor de mensheid. Dit is de profetische overgang van het ene tijdperk in het andere; van menselijk zelfbestuur naar Gods regering, van de eerste vruchten van Gods Kerk naar de effectieve komst van Zijn Koninkrijk. De Volgende Stap Met volle overtuiging en vertrouwen laat ik u nu duidelijk weten wat God mij te kennen heeft gegeven. Ik moet na een rechtstreekse openbaring van God verkondigen dat ik één van de twee getuigen ben. De andere getuige zal gedurende de tijd van


 Gods Laatste Getuigenis 21
God zal nu op zeer krachtdadige wijze gaan openbaren wat de waarheid is en wat van Hem komt. God zal alles aan het licht brengen wat vals is en niet van Hem afkomstig is. Men is niet gewend naar een profeet te luisteren, omdat er gedurende vele generaties geen profeet door God gestuurd is, tot nu. Tot op heden zijn er eeuwenlang geen boodschappen van een profeet vastgelegd. Men is het niet gewend, op de manier waarop ik dat in dit boek doe, toegesproken te worden. God vleit of pleit niet en probeert ook niet diplomatiek met gevoelens of geloofsovertuigingen van anderen om te gaan. U bent het die zich moet onderwerpen aan God. Alle verzet en opstand tegen God zal gebroken worden. Met overgevoeligheid en zogenaamde politieke correctheid houdt God zich niet bezig. Dit is niet de tijd om God op de proef te stellen. Dit is niet de tijd om Gods woord te negeren. Dit is niet de tijd om af te wachten, ook al zullen de meeste dat, zo lang ze kunnen, wel doen. Dit is niet de tijd om aan je eigen 'religieuze' geloofsovertuigingen vast te houden. Dit is de machtige waarheid. God heeft verkozen om in deze tijd de aarde te veranderen. Dit is de tijd die Hij heeft uitgekozen om alle regeringen en godsdiensten te verwijderen. Het tijdperk van de mens loopt ten einde. Gods tijdperk is nu ophanden: NU! Alles hangt van u af. Catastrofale eindtijdgebeurtenissen zullen in vervulling gaan. U kunt door bekering oprecht gehoor geven aan God, en uzelf voor Zijn genadetroon neerbuigen, want de Almachtige God is een God van liefde. Hij is vol van mededogen en genade voor hen die Zijn wegen zoeken. Alle andere wegen veroorzaken lijden, pijn en onderdrukking in het leven. God wil dat wij vrij van zonden zijn en dit is de tijd waarin die verlossing


 Gods Laatste Getuigenis 27
halve dag in de straten van Jeruzalem blijven liggen, terwijl de gehele wereld via de televisie toekijkt. Dan gebeurt het onvoorstelbare. Velen in de wereld, die nog steeds niet willen geloven dat zij zijn wie zij beweren te zijn, zullen dan ruw wakker geschud worden. Want: indien zij langer dan de drie en halve dag dood blijven liggen, dan kunnen zij niet van God zijn. "En na die drie en een halve dag voer een levensgeest uit God in hen [de twee getuigen] en zij gingen op hun voeten staan en grote vrees viel op allen, die hen aanschouwden. En zij hoorden een luide stem uit de hemel tot hen zeggen: Klimt hierheen op! En zij klommen naar de hemel op in een wolk, en hun vijanden aanschouwden hen." (Openbaring 11:11-12) Deze twee profeten van God worden ten aanschouwen van allen die toekijken uit de dood opgewekt en stijgen ten hemel op (binnen de atmosfeer van de aarde). Op ditzelfde tijdstip vindt er een massale opstanding van de 144.000 plaats, die ook ten hemel opstijgen, Jezus Christus tegemoet. De 144.000 zullen op diezelfde dag met Jezus Christus terugkeren, nadat de zeven laatste plagen op aarde uitgegoten zijn. Aan het begin van diezelfde dag zal de wederkomst van Jezus Christus over de gehele wereld zichtbaar worden. Nogmaals, dit is fundamenteel, omdat tegen de tijd dat het Zevende Zegel geopend wordt, Jezus Christus zeker de dag kent dat Hij voor de tweede keer naar de aarde zal komen om de leiding over alle regeringen op aarde in handen te nemen. Op welk tijdstip de Vader de timing aan Jezus Christus bekend heeft gemaakt, weten we niet. Maar wat we wel weten is dat wanneer het Zevende Zegel eenmaal geopend is, er nog drie en een half


 29 HET BEDROG IN DE MENS
Of de mens het nu leuk vindt of niet, de fundamentele natuur van de mens is de oorzaak van de problemen die we ondervinden. Zij is de oorzaak van conflicten, ruzie, jaloezie, wedijver, haat, oorlog, stress en verdriet in ons leven. Mr. Herbert W. Armstrong, een wijze man van God en een apostel uit de twintigste eeuw, onderwees aan miljoenen dat er twee fundamentele manieren van leven zijn. De ene is die van geven, de andere die van nemen. Van nature leeft de mens volgens het principe van nemen. Alleen wanneer de mens Gods hulp begint te zoeken, om zijn eigen natuur te veranderen, kan hij de weg naar ware vrede vinden. De mens kent nu eenmaal de weg tot vrede niet. Het bewijs daarvoor is terug te vinden in de 6.000 jarige geschiedenis van de mens en de met bloed doordrenkte aarde. Het is een pijnlijke realiteit om te leren dat de wegen van de mens doordrenkt zijn van misleiding en leugens. Deze waarheid heeft een veel grotere negatieve impact op het menselijke leven dan de meeste mensen beseffen of kunnen toegeven. Ons leven staat bol van de vooroordelen. Vooroordelen zijn moeilijk in onszelf te detecteren. We hebben er grote moeite mee om ze toe te geven. Deze vooroordelen hebben veel te maken met ons eigen egoïsme, ons eigenbelang, ons eigen kleine wereldje. Wat is uw geslacht? Wat is uw nationaliteit, uw ras of politieke overtuiging? Hebt u enig vooroordeel betreffende deze onderwerpen? Iedereen heeft met vooroordelen te kampen in zijn of haar leven. Als u deze vooroordelen onder ogen ziet, zal dit u helpen veel over uzelf te leren, maar velen kunnen gewoon niet eerlijk tegen zichzelf zijn. 29 HET BEDROG IN DE MENS Dit leidt onze aandacht tot één van de meest gevoelige onderwerpen. Het is de aanleiding tot de grootste verdeeldheid, haat en misleiding op aarde: godsdienst! Door alle tijden heen zijn de religies van deze wereld de grootste oorzaak van kwaad en menselijk lijden geweest. U moet begrijpen waarom! Een van de hardste feiten waar de mensen mee geconfronteerd kunnen worden is dat zij altijd belogen zijn wat hun religieuze overtuigingen betreft - dat zij dus misleid zijn. Dit is één van de moeilijkste hinderpalen om te overwinnen. Mensen zullen hun geloofsovertuiging instinctief verdedigen omdat dat de basis is voor hun levensvisie - de basis voor hun besluitvorming betreffende alles in het dagelijkse leven. Leugens en misleiding behoren tot de meest geraffineerde karakteriele gebreken van de mens. Voordat we ons verdiepen in wat er op deze aarde te gebeuren staat, en hoe God alle regeringen van de mensheid zal omverwerpen ... is het noodzakelijk dat u zich van te voren enige zeer fundamentele kennis eigen maakt. Leugens, Leugens en Nog Eens Leugens! Bent u de leugens wel beu? Beseft u dat u vaak en zelfs constant belogen wordt? We zijn ongevoelig geworden voor leugens, omdat ze zo alledaags zijn geworden. Liegen is het gevolg van mensen die altijd in eigen ogen gelijk hebben, en ook hardnekkig vasthouden aan hun eigen standpunten ongeacht de vele bewijzen van het tegendeel. Leugens zijn constant aanwezig in de politiek, in de regering. We zijn gewend om dit over ons heen te laten gaan. Zelden


Kijk bij 'n verre familie of vriend wat hij in de tuin heb staan of wat hij aan het doen is.
De chalets staan in een rustige en stille omgeving.
De site betreft de aandoening (LCH)

 De beheerder
Er kom een eind er aan........ WELKOM OP DE SITE......... Op dit moment zijn er 34 bladzijde van het boek "gods tweede getuigen"geplaats op de site. Het boek telt 290 bladzijde's dus kunnen onmogelijk allemaal geplaats worden op deze site. Maar toch worden zij allemaal een keer geplaats,op welke site dat weet ik nog niet. Maar u wordt op de hoogte gehouden welke site u moet bezoeken. Maar als u denkt zolang wil ik niet wachten,dan bestaat de mogelijkheid dat u het boek kan ontvangen. Mail de beheerder van hoe of wat....


 Tips
Jouw link hier?

 Wie hebben er Universeel Geloof
- In alle traditionele wereldreligies kun je mensen tegenkomen met diep Universeel Geloof. Men noemt hen vaak ‘heiligen’. Deze mensen zijn innerlijk overtuigd van het ‘extra doel’, het hoger doel van het leven. En zulke mensen léven daar dan ook naar. - En wie hebben er verder nog Universeel Geloof? Mensen die een duidelijke bijna-dood-ervaring hebben gehad, een indrukwekkende ervaring van hoe het leven voelt nadat men sterf en hoe hun geest verder leeft buiten hun stoffelijk lichaam om. Na zo’n ervaring weet men ook dat hun leven nog een extra doel heeft, iets dat dan nog niet klaar is, iets dat in ieder geval nog afgemaakt dient te worden totdat hun echte dood komt. Ze voelen dat de tijd die hen toegemeten is voor dit leven, kostbaarder is dan ze eerst dachten. Ook hebben deze mensen ervaren dat al hun daden gevolgen hebben, dat positieve daden positieve gevolgen hebben en negatieve daden negatieve gevolgen en dat al die daden vroeg of laat dus, op de een of andere manier, naar hun terug zullen komen. Hierdoor gaan ze zich verantwoordelijker voelen voor hun gedrag en hun levenshouding en zijn ze meer bereid om aan hun karakter te werken. - En wie hebben er ook nog Universeel Geloof? Dat zijn de mensen die zelfstandig een serieuze, geestelijke studie maken van het Leven. Dat bestuderen in theorie en praktijk gaat dan buiten de dogmatische religies om. En de theoretische studie betreft dan bijvoorbeeld de boeken van Jozef Rulof (1898-1952) waarin de zuivere waarheid over met name het leven na de dood beschreven wordt. Via Rulof werd deze betrouwbare informatie op papier gezet, maar die wijsheid is eigenlijk afkomstig van mensen die lang geleden op aarde gestorven zijn en die zich vervolgens in het leven-na-de-dood in positieve richting verder ontwikkeld hebben. Uit deze boeken kan tevens geleerd worden, dat in het Leven niet alleen fysieke natuurwetten gelden, maar ook geestelijke natuurwetten. Ook wordt er uitgelegd dat er niet alleen een evolutie van het universum, van de natuur, van het dierenlichaam en mensenlichaam is, maar tevens van het innerlijke leven van dit alles. Ook ieder individueel mens maakt dus een innerlijk groeiproces door. Maar omdat de mens dit proces kan beïnvloeden door z’n vrije wil, z’n gedrag en levenshouding, is bij de mens dit groeiproces niet volgens een rechte, opgaande lijn. Het Universele Geloof is in ieder geval een goed kompas op dit kronkelige levenspad.


vakantie site

 gelovig
‘Gewoon’ gelovig–zijn heb je in vele soorten en gradaties. Er zijn veel mensen die zeggen er van overtuigd te zijn, dat ze na hun dood bevoorrecht zullen worden door bijvoorbeeld Christus, Mohammed of Boedha. Andere mensen zeggen \\\"dood is dood\\\" en na de dood ben je gewoon ‘weg’. Maar niemand heeft hierover zekerheid. Vandaar dat we het ‘geloof’ noemen. Ook Universeel Geloof is een vorm van geloven. Echt zekerheid hebben mensen pas nadat ze zullen sterven. Over of er wel of geen verder-leven-na-de-dood is, daarover is het zinloos om te gaan redetwisten. Immers niemand heeft hierover zekerheid . Materialisten denken dat ze de zekerheid hebben dat er voor hen niets meer is na hun dood. (Overigens, die zekerheid hebben ze niet.) En dogmatisten doen alsof ze de zekerheid hebben dat ze weten in welke bevoorrechte positie zij zich na hun dood zullen bevinden. Die zekerheid hebben ze echter niet en daarom maken ze niet alleen anderen maar ook zichzelf wat wijs. Mensen met Universeel Geloof zijn nooit zoals de dogmatisten. Werkelijk-gelovig-zijn is geen verstandelijk spelletje en men loopt niet gewetenloos achter anderen aan. Het Universeel Gelovig–zijn zit diep in het gevoel en er is altijd een evenwicht tussen verstand en gevoel. Zo iemand voelt duidelijk, - dat z’n leven niet zal stoppen bij het sterven, - dat er een hoger doel ligt in het leven, hoger dan het materiële en maatschappelijke, - dat zijn toekomst wordt bepaald door z’n huidig gedrag en door z’n vroegere gedrag, - dat er uiteindelijk rechtvaardigheid zit in het leven en er geen toeval bestaat - en zo iemand voelt zich bezield om iets positiefs, iets opbouwends met z’n leven te doen. Zo iemand zal dit leven nooit willen inkorten (zelfmoord of euthanasie) omdat ie dankbaar is dat ie mág leven, dankbaar dat ie z’n kostbare tijd nuttig kan besteden om te werken aan z’n hoger doel.


 4 GODS TWEE GETUIGEN
Vervolgens werd Noord Pakistan in oktober van dat jaar door een krachtige aardbeving getroffen, waarvan de bijkomende vernietigende effecten tot in India reikten. Als gevolg hiervan verloren meer dan 80.000 mensen het leven en werden ongeveer 2.5 miljoen mensen dakloos. Maar voordat dit alles gebeurde, betwijfelden vele interviewers de geloofwaardigheid van wat er in De Geprofeteerde Eindtijd geschreven stond. Tijdens deze interviews werd hun verteld dat deze gebeurtenissen zouden gaan plaatsvinden en dat zij de komende 4 jaar verder in kracht en omvang zouden toenemen. De vraag die hierop gesteld werd was "Zijn er niet altijd aardbevingen en andere vernietigende natuurkrachten geweest, die vele mensenlevens hebben gekost?" Ja! Maar waar het om draait is het antwoord op de vraag "Waarom zou iemand deze geloven?" Inderdaad zijn er door alle tijden heen natuurrampen geweest die op grote verwoesting en verlies van mensenlevens uitliepen. Het grote verschil is dat we nu aan het begin van de slotgebeurtenissen staan, die aan het einde van dit tijdperk hun hoogtepunt bereiken - dit is het einde van het zelfbestuur van de mens op aarde. Het bewijs voor de geloofwaardigheid van mijn eerste boek, en nu ook dit boek, ligt in de timing van de verwoestingen die volgen, en wel precies zoals het boek ze beschrijft. God gaf het voorbeeld van een vrouw in barensnood, om ons te tonen hoe deze gebeurtenissen zich zullen ontplooien. Aan het begin van de bevalling liggen de contracties verder uit elkaar en zijn ze niet zo intens, maar naarmate de tijd tussen de contracties afneemt, neemt ook de hevigheid ervan toe. Zo verloopt nu 4 GODS TWEE GETUIGEN eenmaal het pijnlijke proces van een bevalling, en dat vormt een deel van het bewijs van wat hier geschreven staat. De gebeurtenissen waar we getuige van geweest zijn, sinds de interviews van een jaar geleden, zullen slechts in omvang en frequentie toenemen, totdat we het laatste stadium bereiken. Dit laatste stadium wordt de Grote Verdrukking genoemd, waarvan geprofeteerd is dat zij drie en een half jaar zal duren. Dit laatste stadium begint met de verwoesting van één derde van de Verenigde Staten - gevolgd door Wereldoorlog III. Waarin verschilt nu de inhoud van wat ik in deze twee boeken over de eindtijd te zeggen heb met wat anderen hierover gezegd hebben? De vraag die u zich dient te stellen is: "Wie heeft er ooit, zoals in deze twee boeken het geval is, alle dingen zo in detail beschreven?" Door de eeuwen heen waren mensen getuige van natuurrampen en voorspelden zij dat de Bijbelse profetische eindtijd aangebroken was. Maar altijd zat men fout. De Bijbel maakt uitvoerig gewag van zulke tijden, en als een logische gevolg hiervan hebben zulke 'religieuze' mensen dergelijke voorspellingen gedaan. Het grote verschil is dat het nu waar is! We bevinden ons nu in de eindtijd. Vandaag de dag doen mensen nog steeds dezelfde voorspellingen die reeds eeuwenlang door anderen gemaakt werden, alleen hebben ze het dit keer 'toevallig' wel bij het juiste eind dat dit de eindtijd is. Door de omvang van de rampzalige gebeurtenissen die het afgelopen jaar hebben plaatsgevonden is er een opvallende toename in de populariteit en interesse voor eindtijdvoorspellingen ontstaan en bestaat er een groeiende bereidheid onder 'religieuze types' om zulke voorspellingen te


 8 GODS TWEE GETUIGEN
de Islam waar is, dan zijn het Joodse en Christelijke geloof vals. Slechts één weg en één waarheid kan authentiek zijn! Ziet u het dilemma? Zelfs in Christus' tijd was het zo; als de Farizeeërs juist waren, dan zaten de Sadduceeërs fout en vice versa. Maar Jezus maakte klaar en duidelijk dat ze het allebei bij het verkeerde eind hadden. Alleen God kan de waarheid aan het licht brengen. Wij bevinden ons nu in de tijd dat God dit gaat doen! Na 6.000 jaar gaat God één wereldorde op aarde brengen, zonder verdere bemoeienis van menselijk zelfbestuur. God is bezig, door het proces van eindtijd gebeurtenissen, de gehele wereld onder één regering te brengen, met maar één ware religie. God verkondigt dat deze nieuwe wereldwijde regering 1.000 jaar zal duren, en dat er daarna nog veel grotere veranderingen volgen. Zoals ik in de interviews liet weten, verwacht ik niet dat iemand dit nu zal geloven. Binnen luttele jaren zullen meer en meer mensen gaan geloven wat God aan het doen is, en wat Hij op aarde laat gebeuren. De overgang van de ene wereld naar de andere zal niet gemakkelijk tot stand komen. Het is te vergelijken met een vrouw in barensnood, vlak voor de geboorte van haar kind. Gedurende de eindtijd zullen mensen anders gaan denken omdat zij Gods bewijs voor hun eigen ogen ontvouwd zullen zien worden. Dit boek openbaart en verkondigt dat bewijs: de tijd zal het onthullen! God begint nu met een onderscheid te maken tussen datgene wat Zijn waarheid is en alles wat vals is in de wereld. Wanneer alles is volbracht zal alleen de waarheid overeind blijven staan. Alle leugens en leugenaars zullen worden ontmaskerd en aan de kaak worden gesteld. 8 GODS TWEE GETUIGEN Het antwoord is dus dat de meeste mensen het niet geloven en dat ook niet kunnen, maar allen die overleven zullen uiteindelijk geloven wat God over deze eindtijd zegt, omdat alles wat waar is te zijner tijd onthuld zal worden - en wel op zeer korte termijn. Zoals in mijn eerste boek beschreven staat, zullen de meeste mensen zich tegen de waarheid verzetten en het merendeel van hen tot de dood toe. De waarheid is dat uiteindelijk in de Verenigde Staten alleen al meer dan 250 miljoen mensen zullen sterven. Uw hoop om dit alles te overleven zal voor een groot gedeelte afhankelijk zijn van uw reactie op de waarheid, wanneer God begint te openbaren wie Hij wel en wie Hij niet is. Alleen door gehoor te geven aan God en u 'waarlijk' tot Hem te keren, kunt u hopen op Zijn genade en tussenkomst om u te helpen. Dus, wat gaat u doen als de toestand in de wereld verslechterd en catastrofale gebeurtenissen elkaar steeds sneller opvolgen en in intensiteit toenemen? De dag komt snel nabij dat u zult schreeuwen om antwoorden! U kunt deze antwoorden nu al ontvangen. Een Tweeledig Antwoord Waarom zou ook maar iemand geloven wat in beide boeken geschreven staat? Nogmaals, het antwoord is tweeledig. Het antwoord ligt niet in gesproken of geschreven beweringen, omdat woorden op zich geen geloofwaardig bewijs van de waarheid zijn. Alles wat de mens over God geschreven heeft bewijst niet dat het de waarheid is. Alleen God Zelf kan bewijzen wat de waarheid is, door wat Hij gezegd heeft ook exact zo tot stand te brengen. Alleen de komende jaren kunnen bewijzen of deze twee boeken waar én van God zijn. Indien er niets gebeurt, dan kunt u


 Gods Laatste Getuigenis 13
God zond profeten met specifieke boodschappen over wat er met de mens zou gebeuren indien zij niet zouden luisteren. Gedurende zes millennia heeft God geduld gehad met de mens en zijn weigerachtige houding om naar Hem, via Zijn profeten, te luisteren. Dit heeft er alles mee te maken waarom God nogmaals - voor de laatste keer - twee profeten op de meest krachtdadige wijze ooit, de wereld in stuurt. De beginperiode van de Kerk kende enige profeten, maar deze werden naar de Kerk gestuurd en niet naar de wereld. Johannes, die het boek Openbaring schreef, werd niet naar de wereld gezonden met de profetieën die hij schreef. Jezus Christus is de profeet van God waarvan in de Geschriften sprake is, en waarlijk, als Zoon van God is er geen zoals Hij. Wat de andere profeten onder de mensen betreft, moeten we meer dan 2.500 jaar teruggaan in de tijd, om diegenen te vinden door wie God op zulke grootse wijze werkte. U zult zien dat van alle grote en kleine profeten van het Oude Testament, de meeste naar de naties van Juda of Israël (of beide), werden gezonden en niet naar de wereld. Een van de meest opmerkelijke tijden waarin God grote macht aan een profeet gaf, was iets meer dan 3.000 jaar geleden, toen Hij Mozes riep en opleidde om de Israëlieten uit Egypte te leiden. Die tijd kenmerkte het begin van een nieuwe fase in Gods plan, om met een fysieke natie te gaan werken. Op dat moment verkoos God om Zich op grootsere wijze dan voorheen aan een gedeelte van de mensheid te gaan openbaren. Het is belangrijk u het verhaal van Mozes begrijpt, zodat u de omvang kunt bevatten van wat God door Zijn eindtijdprofeten zal verrichten. Deze twee profeten zullen tot de wereld gezonden


 16 GODS TWEE GETUIGEN
deze eindtijdprofetieën niet in vervulling zien gaan. Mozes, Koning David, Jesaja, Jeremiah en Ezechiël maakten de vervulling van deze profetieën niet mee. Zelfs Daniël, aan wie God heel specifieke profetieën betreffende de eindtijd gaf, zag deze profetieën niet in vervulling gaan. Nadat Daniël de profetieën had opgetekend die God hem gegeven had, vroeg hij God naar hun betekenis. Lees wat God Daniël vertelde over datgene was hij juist had neergeschreven: "En Hij zeide, 'Gaat uws weegs Daniël, want deze woorden zijn verzegeld tot de tijd van het einde." (Daniël 12:9) Daarom is deze tijd zo belangrijk in de hele menselijke geschiedenis, omdat deze profetieën voor onze tijd zijn: voor nu! In deze tijd zal God alle dingen in vervulling doen gaan, die door al Zijn profeten van weleer opgetekend werden. Mede daarom hecht God ook zoveel belang aan de openbaringen en het werk van Zijn twee eindtijdprofeten. Deze twee mensen zullen de hedendaagse betekenis geven van alle eindtijdprofetieën, en zij zullen getuige zijn van de vervulling van alles wat de profeten vanouds neergeschreven hebben. Het werk van deze twee profeten zal machtig en indrukwekkend zijn voor Gods aangezicht. Zij zullen de instrumenten zijn om met macht en kracht God en Zijn waarheid op aarde bekend te maken, en dit in een mate en omvang die de wereld nog nooit heeft meegemaakt. Deze twee getuigen zullen de betekenis van de profetieën verkondigen, die altijd voor de mensheid verborgen zijn gebleven - profetieën die meer dan 25 procent van de Bijbel beslaan. Zij zullen verslag doen (getuigen) van de geloofwaardigheid van Gods woord dat tijdens de komende jaren aan de mensheid geopenbaard zal worden. 16 GODS TWEE GETUIGEN Vervolgens zullen zij ook, evenals de rest van de wereld, getuige zijn van de vervulling daarvan. Hoe belangrijk zijn deze twee getuigen in Gods plan? Welk belang hecht God aan hen en aan hun rol? Die vraag kan gedeeltelijk worden beantwoord door iets van de symboliek te begrijpen die God met betrekking tot hen heeft gegeven. God de Vader en Jezus Christus inspireerden de profeet Johannes het boek Openbaring te schrijven. Johannes zag wat hij schreef nooit in vervulling gaan, omdat het niet over zijn tijd ging. Het begin van Openbaring gaat voornamelijk over de Kerk van God die bijna 2.000 jaar zou blijven voortbestaan, tot in de eindtijd. Johannes deed verslag over zeven Kerktijdperken die gedurende deze periode zouden bestaan. Het ene tijdperk zou het andere opvolgen, tot en met het laatste: Laodicea. De Kerk bevindt zich nu in deze tijd, bijna aan het einde van dit tijdperk. Laodicea is het laatste Kerktijdperk voor de wederkomst van Jezus Christus die als Koning der Koningen, in Gods regering over de aarde zal regeren. Het menselijk bestuur staat op het punt beëindigd te worden. In het eerste hoofdstuk van Openbaring beschrijft Johannes de zeven Kerktijdperken symbolisch als zeven gouden kandelaars. De symboliek hiervan is zeer belangrijk voor God, omdat zij over Zijn Kerk gaat, die sinds de dag van Pinksteren in 31 AD heeft voortbestaan, era na era tot in de eindtijd. De twee volgende hoofdstukken gaan verder met de beschrijving van de unieke kenmerken van elk tijdperk en de rol die elk van hen zou vervullen


 22 GODS TWEE GETUIGEN
van de mens naderbij komt. Net zoals God het volk Israël verloste van de verdrukking van de Egyptenaren, gaat Hij nu de gehele mensheid verlossen van de verdrukking van menselijk zelfbestuur en de slavernij die Satan ons oplegt. Hoe het ook zij, ditmaal zal God alles op veel grotere schaal laten plaatsvinden. Veel Stof tot Nadenken Naarmate Gods profetieën zich ontvouwen door systematische onthullingen en doordat zij letterlijk zullen plaatsvinden, zal de wereld meer en meer in verwarring geraken. U hebt veel om te overdenken en te overwegen terwijl u dit leest. Veel van dit alles zal onwerkelijk lijken maar het zal de realiteit zijn. De radio-interviews over het vorige boek 'De Geprofeteerde Eindtijd' geven een goed beeld van de houding en de aard van de mens. Hoe zou iemand ooit serieus alles kunnen geloven wat daarin geschreven staat? De wereld wordt overspoeld met boeken die alles bevatten wat de mens zich maar kan voorstellen. Wat het onderwerp van uw interesse ook mag zijn, er is altijd wel iets over geschreven. Mag het dan verwonderlijk heten dat de mensheid zo sceptisch is geworden? Is het dan zo vreemd dat de mens zo verward is, vooral als het om zoveel verschillende ideeën gaat, die strijdig zijn met God? Toekomstige interviews na de publicatie van dit boek zullen zelfs een nog krachtigere boodschap bevatten en door nog meer buitengewone gebeurtenissen gevolgd worden. God zal de boodschap die deze beide boeken bevatten krachtig onder de aandacht brengen. Het is als het spreekwoordelijke mosterdzaadje. Dit begint klein maar wordt zeer groot. Er zullen van dit boek niet veel exemplaren in de wereld verspreid worden. 22 GODS TWEE GETUIGEN Maar de boodschap van het boek zal uitgaan en in kracht toenemen, naarmate de gebeurtenissen in de wereld toenemen. Het vermogen van de mens om zichzelf te vernietigen zal teniet worden gedaan. De onderdrukking die mensen elkaar aandoen zal een halt toegeroepen worden. Er zal een wereld van ongekende vrede volgen. Kunt u zich een wereld zonder oorlog en onderdrukking voorstellen? Een wereld waar mensen en ondernemingen samenwerken in plaats van elkaar te beconcurreren? Een wereld met één godsdienst, en één regering? Een wereld waar iedereen in een regeringsfunctie rechtvaardig handelt, in plaats van politiek te bedrijven en eigengewin na te streven? Dat is het goede nieuws dat achter alle ellende die eerst over deze aarde moet komen, ligt. Moge God die tijd bespoedigen! Een Laatste Zaak Sommige interviews en ook talrijke binnengekomen reacties gingen over een vraag die hier beantwoord dient te worden. Die bezorgdheid betrof vooral de timing van de eindtijd. Dit onderwerp werd op verschillende manieren benaderd maar het kwam altijd neer op de vraagstelling: "Is het niet zo dat geen mens de tijd, noch de ure kent van deze zaken?". Nogmaals, de vraag werd op verscheidene manieren gesteld. Sommigen hielden zich meer aan de feitelijke Bijbelse verklaringen dan anderen, maar de meesten stelden deze vraag als een simpel en algemeen feit. Waar sommigen dit oprecht naar voren brachten, werd het door de meesten veeleer als argument opgeworpen. Zij die deze verklaring als argument opwierpen deden dit om mij als profeet in diskrediet te brengen. Want als ik


 26 GODS TWEE GETUIGEN
het met zekerheid weten wanneer God hun deze macht geeft, en vanaf die dag weten zij dat er nog exact drie en een half jaar resten. Sla acht op het volgende: "En Ik zal macht geven aan mijn twee getuigen, en zij zullen profeteren duizend tweehonderd en zestig dagen, gekleed in zakken."(Openbaring 11:3) De symboliek van 'zakken' wordt gegeven omdat deze twee vervuld zullen zijn van nederigheid. Wat hun te doen gegeven is, heeft niets met henzelf te maken, maar met God en de openbaring van Zijn plan. Zij zullen geen van hun daden opeisen als zijnde van henzelf, noch zullen zij hoogmoedig of van trots vervuld zijn door alle aandacht die naar hen uitgaat. Dit vers toont duidelijk aan dat deze twee gezalfden van God een bepaalde tijd krijgen om de hoofdmoot van hun taak te vervullen. Zij kennen de exacte dag waarop Jezus Christus zal wederkeren, omdat zij weten dat hun definitieve taak exact 1.260 dagen zal duren. En op die laatste dag zullen zij sterven. "En wanneer zij [de twee getuigen] hun getuigenis zullen voleindigd hebben, zal het beest dat uit de afgrond opkomt [Satan door middel van zijn invloed op de mensen] hun oorlog aandoen en het zal hen overwinnen en hen doden. En hun lijk zal liggen op de straat der grote stad die geestelijk genaamd wordt Sodom en Egypte, alwaar ook hun Here gekruisigd is [in Jeruzalem]. En uit de volken en stammen en talen en natiën zijn er die hun lijk zien, drie en een halve dag [via de televisie], en zij laten niet toe, dat hun lijken in een graf worden bijgezet." (Openbaring 11:7-9) Deze twee profeten van God zullen het werk dat God hun te doen gegeven heeft voltooien, waarna zij gedood zullen worden in de straten van Jeruzalem. Hun lichamen zullen drie en een 26 GODS TWEE GETUIGEN halve dag in de straten van Jeruzalem blijven liggen, terwijl de gehele wereld via de televisie toekijkt. Dan gebeurt het onvoorstelbare. Velen in de wereld, die nog steeds niet willen geloven dat zij zijn wie zij beweren te zijn, zullen dan ruw wakker geschud worden. Want: indien zij langer dan de drie en halve dag dood blijven liggen, dan kunnen zij niet van God zijn. "En na die drie en een halve dag voer een levensgeest uit God in hen [de twee getuigen] en zij gingen op hun voeten staan en grote vrees viel op allen, die hen aanschouwden. En zij hoorden een luide stem uit de hemel tot hen zeggen: Klimt hierheen op! En zij klommen naar de hemel op in een wolk, en hun vijanden aanschouwden hen." (Openbaring 11:11-12) Deze twee profeten van God worden ten aanschouwen van allen die toekijken uit de dood opgewekt en stijgen ten hemel op (binnen de atmosfeer van de aarde). Op ditzelfde tijdstip vindt er een massale opstanding van de 144.000 plaats, die ook ten hemel opstijgen, Jezus Christus tegemoet. De 144.000 zullen op diezelfde dag met Jezus Christus terugkeren, nadat de zeven laatste plagen op aarde uitgegoten zijn. Aan het begin van diezelfde dag zal de wederkomst van Jezus Christus over de gehele wereld zichtbaar worden. Nogmaals, dit is fundamenteel, omdat tegen de tijd dat het Zevende Zegel geopend wordt, Jezus Christus zeker de dag kent dat Hij voor de tweede keer naar de aarde zal komen om de leiding over alle regeringen op aarde in handen te nemen. Op welk tijdstip de Vader de timing aan Jezus Christus bekend heeft gemaakt, weten we niet. Maar wat we wel weten is dat wanneer het Zevende Zegel eenmaal geopend is, er nog drie en een half


 Gods Laatste Getuigenis 30
Dit leidt onze aandacht tot één van de meest gevoelige onderwerpen. Het is de aanleiding tot de grootste verdeeldheid, haat en misleiding op aarde: godsdienst! Door alle tijden heen zijn de religies van deze wereld de grootste oorzaak van kwaad en menselijk lijden geweest. U moet begrijpen waarom! Een van de hardste feiten waar de mensen mee geconfronteerd kunnen worden is dat zij altijd belogen zijn wat hun religieuze overtuigingen betreft - dat zij dus misleid zijn. Dit is één van de moeilijkste hinderpalen om te overwinnen. Mensen zullen hun geloofsovertuiging instinctief verdedigen omdat dat de basis is voor hun levensvisie - de basis voor hun besluitvorming betreffende alles in het dagelijkse leven. Leugens en misleiding behoren tot de meest geraffineerde karakteriele gebreken van de mens. Voordat we ons verdiepen in wat er op deze aarde te gebeuren staat, en hoe God alle regeringen van de mensheid zal omverwerpen ... is het noodzakelijk dat u zich van te voren enige zeer fundamentele kennis eigen maakt. Leugens, Leugens en Nog Eens Leugens! Bent u de leugens wel beu? Beseft u dat u vaak en zelfs constant belogen wordt? We zijn ongevoelig geworden voor leugens, omdat ze zo alledaags zijn geworden. Liegen is het gevolg van mensen die altijd in eigen ogen gelijk hebben, en ook hardnekkig vasthouden aan hun eigen standpunten ongeacht de vele bewijzen van het tegendeel. Leugens zijn constant aanwezig in de politiek, in de regering. We zijn gewend om dit over ons heen te laten gaan. Zelden


de sterren aan de hemel of de sterren op de aarde?

 Gods Laatste Getuigenis 34
Waarom Zoveel Verwarring? Misleiding ligt aan de basis van alle problemen die ertussen de landen en religies van deze wereld bestaan. Wat is de waarheid (als die er al is!) en wat is de leugen? Waar je ook leeft op aarde, je bent je hele leven lang belogen geweest. Dit geldt zowel op het werk, als in de politiek tot op regeringsniveau. Ook in families en de gemeenschap, maar het geldt vooral voor de godsdienst. Wie heeft er gelijk, en heeft er wel iemand gelijk wanneer het op godsdienst aankomt? Wanneer het over dit onderwerp gaat, denkt dan over het algemeen niet iedereen dat hij of zij juist zit? En als er één het bij het rechte eind heeft, zijn dan niet automatisch alle anderen fout? Waarheid is de grondslag voor dit onderwerp. Per definitie kan er maar één waarheid zijn, wanneer het over God en Zijn weg gaat. Het kan niet, dat er vele uiteenlopende ideeën over God en Zijn woord bestaan, die allen waar zijn. Slechts één kan juist zijn! Slechts één kan waar zijn! God vertelde de mens dat er slechts één overtuiging, één hoop, één geloof en één "goed nieuws" van God is, en slechts één God. Als dit waar is, dan zijn er grote problemen met de godsdiensten van deze wereld. God verklaart wat duidelijk zou moeten zijn: "... omdat geen leugen uit de waarheid is." (I Johannes 2:21) Ter verduidelijking. Wanneer twee religieuze organisaties beiden beweren christelijk te zijn, maar elkaar tegenspreken betreffende één enkele doctrine, dan kan per definitie maar één van hen de ware zijn. Het is belangrijk dat u dit begrijpt, zodat u ook het grote probleem zult kunnen zien in de voorbeelden die we in dit hoofdstuk gaan geven.


Het is helemaal gratis en echt het is de moeite waard.
De site betreft de aandoening (LCH)
blokker
forallmankind
geox
kookstijl
weet je wat helpt

 wmweb


 tellen op hostname


 Link plaatsen
Link toevoegen

 Link plaatsen
Link plaatsen

 het geloven in God
Speelt het geloven in God dan helemaal geen rol in het Universele Geloof: Bij Universeel Geloof is geloven in een God (of in Goden of heilige profeten) niet van belang. God wordt er niet ontkend, maar ook niet bevestigd en ook niet omschreven of aanbeden. Trouwens niemand op deze aardbol weet precies hoe God is. En om daarover dan te gaan discussiëren, daar komt men dan dus nóóit uit. Hoewel velen steun vinden in het hebben van een beeld van God, heeft die informatie over God verder geen praktisch nut voor ons dagelijkse leven en werpt bovendien slechts tegenstellingen op tussen godsdiensten. Iedereen heeft een verschillend beeld van God en indien er óóit gestreefd zou willen worden naar eenheid tussen wereldreligies, dan zou er in ieder geval meer gezocht moeten worden naar het gemeenschappelijke en dat betreft zeker niet het beeld dat men heeft over God, dat meestal gevoed wordt vanuit de veelsoortige religieuze boeken. Het is trouwens voor iemand niet persé nodig om in God te geloven, om toch aan z'n zieleheil te kunnen gaan werken.


 Ervaringen en Universeel Geloof
We weten bijna zeker dat ons leven verder gaat, nadat we gestorven zullen zijn. Uit onderzoek naar de waarnemingen en belevenissen bij mensen die bijna dood zijn geweest, kunnen we enkele interessante punten vaststellen: 1/ De menselijke geest kan bestaan, leven en beleven, terwijl z’n lichaam klinisch dood is. Dit zou dus inhouden dat na het werkelijk, definitief sterven de geest hoogstwaarschijnlijk ook verder kan leven. Dit wordt bovendien bevestigd doordat een aantal mensen tijdens een bijna-dood-ervaring (BDE) een eerder overleden familielid hebben ontmoet. 2/ Velen met een BDE zeggen, dat hen op een gegeven moment duidelijk werd dat hun tijd er toen nog niet op zat. Dit zou dus inhouden dat iedereen een bepaalde levenstijd krijgt toegemeten. Vele mensen met een BDE namen zich voor om voortaan hun kostbare tijd beter te gaan besteden, meer met zaken van de geest.


goed zien

  dat hen duidelijk werd
3/ Velen met een BDE zeiden dat hen duidelijk werd, dat hun levenstaak op dat moment nog niet volbracht was. Dit zou dus inhouden, dat iedereen tijdens zijn leven een of meerdere levenstaken te volbrengen heeft, levenstaken waar je dus wel of niet je best voor kunt doen en waar je wel of niet voor gemotiveerd kunt zijn. Een en ander houdt verband met je levensvisie, met je vrije wil en met het principe van ‘goed-maken’ ofwel harmonie brengen over dingen uit je verleden. 4/ Vele mensen met een BDE beleven hun levensfilm. Tijdens deze samenvatting van hun hoogtepunten en laagtepunten voelden ze dat al hun daden ten opzichte van medemensen, directe gevolgen hadden voor die medemensen. Zij voelden bij die anderen de gevolgen van hun daden. Dus er bestaat een wet van oorzaak en gevolg, niet alleen in de natuurkunde, maar ook voor gedrag tussen mensen. Vele mensen werden na hun BDE dan ook voorzichtiger met hun woorden, daden en houding naar hun medemensen. Ze hebben immers zelf gevoeld wat dit bij anderen teweeg kan brengen. Een goed boek over bijna-dood-ervaringen kunt u lezen van bijvoorbeeld Dr. Raymond Moody, Dr. Kübler-Ross of cardioloog Pim van Lommel.


 Gods Laatste Getuigenis 5
eenmaal het pijnlijke proces van een bevalling, en dat vormt een deel van het bewijs van wat hier geschreven staat. De gebeurtenissen waar we getuige van geweest zijn, sinds de interviews van een jaar geleden, zullen slechts in omvang en frequentie toenemen, totdat we het laatste stadium bereiken. Dit laatste stadium wordt de Grote Verdrukking genoemd, waarvan geprofeteerd is dat zij drie en een half jaar zal duren. Dit laatste stadium begint met de verwoesting van één derde van de Verenigde Staten - gevolgd door Wereldoorlog III. Waarin verschilt nu de inhoud van wat ik in deze twee boeken over de eindtijd te zeggen heb met wat anderen hierover gezegd hebben? De vraag die u zich dient te stellen is: "Wie heeft er ooit, zoals in deze twee boeken het geval is, alle dingen zo in detail beschreven?" Door de eeuwen heen waren mensen getuige van natuurrampen en voorspelden zij dat de Bijbelse profetische eindtijd aangebroken was. Maar altijd zat men fout. De Bijbel maakt uitvoerig gewag van zulke tijden, en als een logische gevolg hiervan hebben zulke 'religieuze' mensen dergelijke voorspellingen gedaan. Het grote verschil is dat het nu waar is! We bevinden ons nu in de eindtijd. Vandaag de dag doen mensen nog steeds dezelfde voorspellingen die reeds eeuwenlang door anderen gemaakt werden, alleen hebben ze het dit keer 'toevallig' wel bij het juiste eind dat dit de eindtijd is. Door de omvang van de rampzalige gebeurtenissen die het afgelopen jaar hebben plaatsgevonden is er een opvallende toename in de populariteit en interesse voor eindtijdvoorspellingen ontstaan en bestaat er een groeiende bereidheid onder 'religieuze types' om zulke voorspellingen te


 6 GODS TWEE GETUIGEN
doen. Maar ze trekken allemaal de verkeerde conclusies, op één toevallige waarheid na: dit is de eindtijd. Dit soort van voorspellers zal in aantal toenemen naarmate de rampzalige gebeurtenissen zich opstapelen, en zij zullen velen misleiden. Het is makkelijk om 'mee op de kar te springen' (wat typisch is voor conformisten, meelopers en opportunisten). Zij zullen bij elke rampzalige gebeurtenis beweren dat er sprake is van een speciale religieuze betekenis - nadat de feiten eenmaal hebben plaatsgevonden. Maar wie stelt er voor al deze dingen een tijdskader vast en geeft meer en meer details naarmate dit alles escaleert? Wie zet dit allemaal op een rij zodat men kan begrijpen wat er gebeurt en waarom? En wie informeert de mensen van tevoren over wat de Verenigde Staten te wachten staat als het Zevende Zegel van het boek Openbaring eenmaal geopend is? Een voorbeeld van verfoeilijk religieus opportunisme zijn de beweringen van sommigen dat New Orleans door een orkaan verwoest werd omdat God haar voor haar zondige wandel wou straffen. Weer anderen beweren dat deze Gods bestraffing van de VS was voor de bezetting van Irak. Anderen komen weer tot de conclusie dat het een specifiek teken was van het begin van de eindtijd. Al deze mensen zijn religieuze opportunisten die in niets verschillen van de opportunisten uit vervlogen tijden. De bewering dat datgene wat New Orleans overkwam "een teken" is, ligt dichter bij de waarheid, maar het is nog steeds fout. De tragedie van New Orleans is geen specifiek teken. Het is slechts een onderdeel van het algehele beeld van "een vrouw in barensnood". De verwoesting van New Orleans is geen op zichzelf staand bijbels teken, en het wordt ook niet dusdanig als zijnde een teken van de eindtijd door God vermeld. 6 GODS TWEE GETUIGEN Het teken van een vrouw in barensnood houdt een veelvoud van natuurrampen en terroristische aanslagen in, die qua omvang en intensiteit zullen blijven toenemen. Afzonderlijk zijn ze niet van betekenis, maar bij elkaar opgeteld zijn ze dat wel! Nog veel meer specifieke gebeurtenissen zullen volgen, en vele daarvan zullen meer uitgebreid in de volgende hoofdstukken beschreven worden. Een van deze gebeurtenissen werd reeds ten dele vermeld - de vernietiging van één derde van de Verenigde Staten. Het Antwoord Nogmaals, de rode draad die door de interviews heen liep was "Waarom zou iemand meer geloof hechten aan u dan aan anderen?". En inderdaad, waarom zou men geloven wat er in dit boek geschreven staat? Daar gaat het om! Mensen kunnen deze dingen niet geloven zonder bewijs. Daarom heeft God ervoor gekozen om de eindtijdgebeurtenissen op Zijn specifieke manier te openbaren. Door de eeuwen heen zijn de mensen over God belogen. Dit onderwerp zal in het volgende hoofdstuk behandeld worden. Niet alle religies van de wereld kunnen gelijk hebben over God. Ze kunnen niet allemaal waar zijn. De juiste omschrijving van 'waarheid' laat overduidelijk weten dat slechts één ding waar kan zijn. Slechts één weg kan Gods weg zijn. Dit is een groot dilemma voor de mens. Als de Katholieken het bij het rechte eind hebben met wat zij leren, dan zitten alle Protestanten fout. Als één Protestantse groepering in het bijzonder gelijk heeft, dan zitten de Katholieken fout, evenals alle andere Protestantse groeperingen. Als het Judaïsme waar is, is het gehele Christendom vals. En als


goed zien

 Gods Laatste Getuigenis 9
Het antwoord is dus dat de meeste mensen het niet geloven en dat ook niet kunnen, maar allen die overleven zullen uiteindelijk geloven wat God over deze eindtijd zegt, omdat alles wat waar is te zijner tijd onthuld zal worden - en wel op zeer korte termijn. Zoals in mijn eerste boek beschreven staat, zullen de meeste mensen zich tegen de waarheid verzetten en het merendeel van hen tot de dood toe. De waarheid is dat uiteindelijk in de Verenigde Staten alleen al meer dan 250 miljoen mensen zullen sterven. Uw hoop om dit alles te overleven zal voor een groot gedeelte afhankelijk zijn van uw reactie op de waarheid, wanneer God begint te openbaren wie Hij wel en wie Hij niet is. Alleen door gehoor te geven aan God en u 'waarlijk' tot Hem te keren, kunt u hopen op Zijn genade en tussenkomst om u te helpen. Dus, wat gaat u doen als de toestand in de wereld verslechterd en catastrofale gebeurtenissen elkaar steeds sneller opvolgen en in intensiteit toenemen? De dag komt snel nabij dat u zult schreeuwen om antwoorden! U kunt deze antwoorden nu al ontvangen. Een Tweeledig Antwoord Waarom zou ook maar iemand geloven wat in beide boeken geschreven staat? Nogmaals, het antwoord is tweeledig. Het antwoord ligt niet in gesproken of geschreven beweringen, omdat woorden op zich geen geloofwaardig bewijs van de waarheid zijn. Alles wat de mens over God geschreven heeft bewijst niet dat het de waarheid is. Alleen God Zelf kan bewijzen wat de waarheid is, door wat Hij gezegd heeft ook exact zo tot stand te brengen. Alleen de komende jaren kunnen bewijzen of deze twee boeken waar én van God zijn. Indien er niets gebeurt, dan kunt u


 14 GODS TWEE GETUIGEN
worden! Tot nu toe is er nooit een tijd geweest waarin God zoveel macht en kracht aan Zijn profeten gegeven heeft dan aan deze twee om zoveel te vervullen, laat staan op zo'n wereldomvattende schaal. Deze twee getuigen zullen veruit de meest ontzagwekkende profeten zijn, die God ooit in de 6.000 jaar van de menselijke geschiedenis gebruikt heeft. Mozes was begrijpelijkerwijze bezorgd dat de Israëlieten hem niet zouden geloven. Daarom vroeg hij aan God: "Wie zal ik zeggen dat mij tot hen gezonden heeft?" God antwoordde eenvoudigweg: "Zeg hen: Ik Ben heeft mij tot u gezonden". Maar God droeg Mozes op de Israëlieten zelfs meer te vertellen. Hij gaf de volgende instructies: "Aldus zult gij tot de Israëlieten zeggen: de Heere, de God van uw vaderen, de God van Abraham, de God van Isaak, en de God van Jakob heeft mij tot u gezonden." (Exodus 3:15) Mozes moest de Israëlieten en zelfs Farao nuchter en zakelijk toespreken. Het was niet Mozes' verantwoordelijkheid om dit te bewijzen: dat was Gods verantwoordelijkheid. God toonde de Israëlieten en Egyptenaren dat Mozes Zijn dienaar en Zijn profeet was, door te vervullen wat Hij door hem verkondigd had. Merk op dat God niet de gave van genezing gebruikte, of andere mirakels verrichtte om de Israëlieten uit Egypte te verlossen. Ook in de eindtijd zal Hij zulke tekenen niet gebruiken om te openbaren waar en met wie Hij werkt. Sommigen geloven dat God in de eindtijd zulke tekenen zal gebruiken om Zijn Kerk en Zijn dienaren te openbaren. Dit is niet waar. Net zoals God Israël en Egypte vernederde in de dagen van Mozes, zal Hij dit ook in de eindtijd doen. De gehele wereld zal vernederd worden door de macht van de Almachtige God. 14 GODS TWEE GETUIGEN Dit wonder van God, de uittocht van een hele natie uit Egypte, bracht een golf van angst in de wereld teweeg. God zal nogmaals de mensheid laten zien wat de gevolgen van opstandigheid tegen Hem zijn. De Almachtige God gaat 6.000 jaar van menselijk zelfbestuur op aarde beëindigen. Wat God door middel van Mozes deed is kleinschalig in vergelijking met wat Hij zal doen door Zijn twee eindtijdprofeten, ook de Twee Getuigen genoemd. Hopelijk zult u het grote belang van wat in dit boek geschreven staat, en wat er op het punt staat te gebeuren, gaan inzien. Het Belang van Twee Getuigen God zal de macht en het aanzien van Zijn twee eindtijdprofeten doen toenemen, zoals Hij nog nooit eerder met één van Zijn profeten heeft gedaan. Bijna een derde van de Bijbel bestaat uit profetieën van God en bijna 80% van die profetieën hebben betrekking op deze eindtijd. De hoofdmoot van de taak van deze twee getuigen speelt zich tijdens de laatste drie en een half jaar van deze eindtijd af - de meest gewichtige tijd in de gehele menselijke geschiedenis. Dit laatste tijdperk vormt het hoogtepunt van Gods reddingsplan, dat zijn toppunt bereikt tijdens deze overgangsperiode van het ene tijdperk in het andere. Wanneer deze periode achter de rug zal zijn, zal dit goed nieuws voor de hele aarde en de gehele mensheid betekenen. De overgangsperiode zal echter afgrijselijk zijn! Het merendeel van de profetieën die door de profeten uit lang vervlogen tijden worden gegeven, inclusief Jezus Christus' profetieën, zijn voor onze tijd bestemd. De oude profeten zouden


 Gods Laatste Getuigenis 17
Vervolgens zullen zij ook, evenals de rest van de wereld, getuige zijn van de vervulling daarvan. Hoe belangrijk zijn deze twee getuigen in Gods plan? Welk belang hecht God aan hen en aan hun rol? Die vraag kan gedeeltelijk worden beantwoord door iets van de symboliek te begrijpen die God met betrekking tot hen heeft gegeven. God de Vader en Jezus Christus inspireerden de profeet Johannes het boek Openbaring te schrijven. Johannes zag wat hij schreef nooit in vervulling gaan, omdat het niet over zijn tijd ging. Het begin van Openbaring gaat voornamelijk over de Kerk van God die bijna 2.000 jaar zou blijven voortbestaan, tot in de eindtijd. Johannes deed verslag over zeven Kerktijdperken die gedurende deze periode zouden bestaan. Het ene tijdperk zou het andere opvolgen, tot en met het laatste: Laodicea. De Kerk bevindt zich nu in deze tijd, bijna aan het einde van dit tijdperk. Laodicea is het laatste Kerktijdperk voor de wederkomst van Jezus Christus die als Koning der Koningen, in Gods regering over de aarde zal regeren. Het menselijk bestuur staat op het punt beëindigd te worden. In het eerste hoofdstuk van Openbaring beschrijft Johannes de zeven Kerktijdperken symbolisch als zeven gouden kandelaars. De symboliek hiervan is zeer belangrijk voor God, omdat zij over Zijn Kerk gaat, die sinds de dag van Pinksteren in 31 AD heeft voortbestaan, era na era tot in de eindtijd. De twee volgende hoofdstukken gaan verder met de beschrijving van de unieke kenmerken van elk tijdperk en de rol die elk van hen zou vervullen.


 20 GODS TWEE GETUIGEN
de Grote Verdrukking aan de wereld geopenbaard worden - tijdens de laatste drie en een half jaar van het tijdperk van de mens. Gedurende die periode zullen wij samen alles vervullen wat God ons tot getuigenis aan de gehele wereld gegeven heeft. Aan het einde zullen wij in de straten van Jeruzalem sterven om ten slotte precies drie en een halve dag later te worden opgewekt (Openbaring 11). De hele wereld zal via de televisie getuigen zijn van deze opstanding. Op datzelfde moment zal Jezus Christus in de hemelen boven de aarde verschijnen, wanneer Hij terugkeert om de regering over de hele aarde op zich te nemen. Dit zal verderop in dit boek uitgebreid uitgelegd worden. Het is niet mijn taak om dit aan wie dan ook te bewijzen - dat is aan God! Hij zal dit ook doen door Zijn grote kracht. Dit alles gaat over God - Zijn plan, Zijn doel, Zijn wil, Zijn oordeel, Zijn weg en Zijn waarheid. Mijn taak is om de dingen te zeggen zoals ze zijn - op Gods aanwijzingen. Ik moet, net zoals Mozes, zeggen "Ik Ben heeft mij tot u gezonden". Jawel, de EEUWIGE God, de God van Abraham heeft mij tot u gezonden. Ik moet duidelijk verkondigen dat ik een eindtijdprofeet ben, een profeet van de God van Abraham. Een profeet van de God van Abraham wordt zeer specifiek en met een groot doel voor ogen gegeven. Het doel is om duidelijk te maken dat dit boek niet met het oogmerk is geschreven om het Judaïsme, het Christendom of de Islam voor te trekken, maar hen alledrie terug te brengen naar de tijd van hun gemeenschappelijke wortels. Eerst en vooral zal God zich tot de volgelingen van deze religies richten. De rest van de mensheid zal Hij op een andere manier aanpakken. 20 GODS TWEE GETUIGEN God zal nu op zeer krachtdadige wijze gaan openbaren wat de waarheid is en wat van Hem komt. God zal alles aan het licht brengen wat vals is en niet van Hem afkomstig is. Men is niet gewend naar een profeet te luisteren, omdat er gedurende vele generaties geen profeet door God gestuurd is, tot nu. Tot op heden zijn er eeuwenlang geen boodschappen van een profeet vastgelegd. Men is het niet gewend, op de manier waarop ik dat in dit boek doe, toegesproken te worden. God vleit of pleit niet en probeert ook niet diplomatiek met gevoelens of geloofsovertuigingen van anderen om te gaan. U bent het die zich moet onderwerpen aan God. Alle verzet en opstand tegen God zal gebroken worden. Met overgevoeligheid en zogenaamde politieke correctheid houdt God zich niet bezig. Dit is niet de tijd om God op de proef te stellen. Dit is niet de tijd om Gods woord te negeren. Dit is niet de tijd om af te wachten, ook al zullen de meeste dat, zo lang ze kunnen, wel doen. Dit is niet de tijd om aan je eigen 'religieuze' geloofsovertuigingen vast te houden. Dit is de machtige waarheid. God heeft verkozen om in deze tijd de aarde te veranderen. Dit is de tijd die Hij heeft uitgekozen om alle regeringen en godsdiensten te verwijderen. Het tijdperk van de mens loopt ten einde. Gods tijdperk is nu ophanden: NU! Alles hangt van u af. Catastrofale eindtijdgebeurtenissen zullen in vervulling gaan. U kunt door bekering oprecht gehoor geven aan God, en uzelf voor Zijn genadetroon neerbuigen, want de Almachtige God is een God van liefde. Hij is vol van mededogen en genade voor hen die Zijn wegen zoeken. Alle andere wegen veroorzaken lijden, pijn en onderdrukking in het leven. God wil dat wij vrij van zonden zijn en dit is de tijd waarin die verlossing


 Gods Laatste Getuigenis 25
Nadat Jezus Christus deze profetieën gegeven had, vervolgde Hij met te zeggen: "Doch van die dag en van die ure weet niemand, ook de engelen der hemelen niet, ook de Zoon niet, maar de Vader alleen." (Marcus 13:32) Het antwoord dat de discipelen dus kregen was dat de timing alleen gekend is door God de Vader. Dit wil niet zeggen dat God de timing van deze gebeurtenissen niet op een later tijdstip zou openbaren. Deze profetieën van Jezus Christus aangaande de tekenen van het einde van dit tijdperk tonen juist aan dat deze tekenen mettertijd duidelijk zouden worden, op zijn minst voor diegenen aan wie God ze zou openbaren. Ook de overeenkomstige profetieën die aan Johannes in het boek Openbaring werden gegeven tonen ons dat de Zegels van Openbaring eens zouden geopend worden. Zoals in het eerste boek wordt aangehaald, zouden die Zegels door Jezus Christus geopend worden. De timing voor de opening van de Zegels is reeds door God de Vader aan Jezus Christus gegeven. Zoals ook in het eerste boek werd behandeld is het Zevende Zegel ook bij het schrijven van dit boek, nog niet geopend. Wanneer dat Zegel geopend wordt, kunt u er zeker van zijn dat de laatste definitieve verdrukking aangebroken is. God laat weten dat die tijd drie en een half jaar zal duren. De profetieën tonen aan dat na de opening van dit zegel een derde van de Verenigde Staten vernietigd zal worden. Bovendien zal God in de eindtijd grote macht aan Zijn twee getuigen geven, om de werken uit te voeren die Hij hun opgedragen heeft. Deze twee (en zij die hen kennen), kennen exact de dag dat Jezus Christus zal wederkeren. Deze twee zullen


 28 GODS TWEE GETUIGEN
jaar resten tot de wederkomst van Christus. Het uiteindelijke werk van de twee getuigen begint op hetzelfde moment dat het Zevende Zegel geopend wordt. Daarom weten zij ook precies de dag van Christus' wederkomst. Jawel, ik ken de timing der gebeurtenissen als de Zegels van Openbaring geopend worden. Ik weet dat we ons in de eindtijd bevinden en dat zes Zegels reeds geopend zijn. Ik weet exact op welke dag het eerste Zegel geopend werd. Ik weet precies de dag dat het Zesde Zegel geopend werd, zoals ik in een ander hoofdstuk zal behandelen en de wereld zal geschokt en met afschuw vervuld zijn op de dag dat het Zevende Zegel geopend wordt. God heeft Jezus Christus de timing voor de opening van de zegels gegeven en op Zijn beurt heeft Jezus Christus de timing aan mij doorgegeven. Wie deze woorden aanneemt kan die kennis ook krijgen. Wanneer mensen verkiezen om onwetend te blijven en Gods woord af te wijzen, zullen zij de consequenties voor hun arrogantie en hoogmoed tegenover God moeten dragen. De arrogantie en hoogmoed in de mens zal door God gebroken worden. Zo'n houding verzet zich tegen Gods weg van vrede en oprechte liefde, die de mens tegenover God en de medemens tot uitdrukking zou moeten brengen. Vaak halen mensen de woorden van Jezus Christus aan "niemand weet van de dag, noch de ure" wanneer zij pogen om dingen die zij niet begrijpen betreffende de timing van de eindtijdgebeurtenissen onderuit te halen. Slechts een tiental jaar geleden waren deze woorden waar, maar de omstandigheden zijn nu veranderd. De aftelling naar de eindtijd is begonnen. Zij 28 GODS TWEE GETUIGEN begon toen Jezus Christus de Zegels van Openbaring opende: het eerste Zegel op 17 December 1994. Het scepticisme dat uit deze interviews over 'De Geprofeteerde Eindtijd' naar voren kwam valt zeker te begrijpen. Maar God gaat nu beginnen dat scepticisme uit de wereld te helpen, vooral wanneer het Zevende Zegel eenmaal geopend wordt. U kunt deze interviews beluisteren op de volgende website: www.the-end.com De mens is vandaag de dag niet gewend aan de manier waarop God door Zijn profeten werkt. Men begrijpt de reden die er achter zit niet, maar van één ding kunt u zeker zijn: "De Here God doet geen ding, of Hij openbaart Zijn raad aan Zijn knechten, de profeten." (Amos 3:7


 31 HET BEDROG IN DE MENS
worden kwesties op een eerlijke manier aangepakt. En wanneer zoiets uitzonderlijk dan toch een keer gebeurt, dan willen de meeste mensen de waarheid eenvoudigweg niet horen. Politiek en liegen zijn synoniemen van elkaar. We worden constant bedolven onder de leugens; kleine leugens, grote leugens en alle mogelijke schakeringen van de 'waarheid' daartussenin. In talkshows, boeken, reclame en het nieuws ... Wat is de waarheid? Hoe vaak gebeurt het dat u waarheid, loyaliteit, oprechtheid en getrouwheid terugvindt in huwelijksrelaties? Nogmaals, hoeveel leugens? Meer dan de helft van de huwelijken in de Verenigde Staten eindigen in echtscheiding. Is er in die gevallen sprake van leugens? ...Constant! Wordt er gelogen op het werk, in bedrijven, tussen werkgevers en werknemers? Mensen leven elke dag met leugens en bedrog om zich heen. Dit op zich draagt toe aan de dagelijkse stress van het leven. Leugens verzieken onze relaties en zorgen ervoor dat men opgefokt en boos tegen elkaar is. Hoeveel stress wordt nog aan andere aspecten van uw leven toegevoegd door leugens? Hoe zit het met de relaties in de familie en thuis, tussen ouders en kinderen? En tussen buren, en met vrienden of kennissen? De lijst is eindeloos, maar toch staan we er niet bij stil in hoeverre zulke toestanden een impact hebben op ons dagelijkse leven. De consequenties zijn enorm, en veel groter dan iemand zich ook maar kan inbeelden. Hoe lang is het geleden dat u door iemand belogen werd? Hoeveel minuten is het geleden? 31 HET BEDROG IN DE MENS Godsdienst is de Grootste Aanstootgever Godsdienst is de grootste boosdoener van allemaal als het op liegen en bedriegen aankomt. U moet weten waarom! Want het is precies om die reden dat deze aarde op het punt staat door een lijdensweg te gaan die erger zal zijn dan ooit tevoren in de geschiedenis. Godsdienst heeft altijd al een verwoestende invloed gehad op mensen van alle naties ter wereld. De leugenachtige religies van deze wereld staan op het punt om wereldwijd met elkaar in botsing te komen en dit conflict zal alle mensen op aarde beïnvloeden. Waarom is dit zo? En hoe is dit mogelijk? Dit boek legt zich toe op godsdienst omdat, of u er zich nu van bewust bent of niet, godsdienst op dit moment de dienst uitmaakt in uw leven; ook als u niet 'godsdienstig' bent. De meeste mensen houden er niet van om over dit onderwerp te praten, laat staan om het woord 'God' te laten vallen. Dit boek is niet op een stroperige of prekerige manier religieus, maar het bespreekt religie en God op openhartige wijze. Niet op de manier waarop u gewend bent dit te horen. De waarheid is, dat godsdienst de grootste oorzaak van leed en kwaad op deze wereld is. Dat is ook de reden waarom de grootste botsing ooit, tussen de godsdiensten van deze wereld, op handen is. De leugens zullen in dit boek aan de kaak gesteld worden; en over het algemeen worden de mensen altijd erg boos wanneer dit gebeurt. Wanneer sommige van deze leugens uw leven beïnvloeden (en dat doen ze), wat zult u dan doen? Zult u boos worden en van streek zijn? Of zult u deze leugens eerlijk, oprecht en met waarheid aanpakken? Zulke momenten in een


 de beheerder 2
Wat ik nog wilde vertellen is het volgende. op de site geloof,zijn enkele rubrieken waar de paragnost antwoord geeft en zijn verhaal vertelt. Ook een waar gebeurt verhaal kunt u lezen op die site


geloof
nieuws berichten voor u
help greenpeace
betreft urine verlies)
vanessa
sneeuw en plezier

 Welke rol kan het Universeel Geloof
Welke rol kan het Universeel Geloof dan spelen voor de toekomst van de mensheid?:: Wat algemeen aanvaard wordt in alle religies, is het geloof in een verder leven van de menselijke geest na het sterven op aarde. Dus dáárop kan iedereen zich veel beter richten indien men wil zoeken naar samenwerking tussen wereldreligies en om gezamenlijk de strijd aan te binden tegen het ongelovig-zijn en het leef-maar-raak-materialisme. Het geloof in een verder-leven-na-het-sterven van de menselijke geest is zó fundamenteel bij de mens, dat het al aanwezig was bij de natuurgodsdiensten in het verre verleden van de mensheid, maar ook nu nog in de jungle bij de natuurvolkeren. Ook zie je deze vorm van geloof overal opnieuw opduiken waar de traditionele religies te ver doorgeschoten zijn in dogma’s, regels en rituelen. Door deze vervreemding van de kern van het geloof, wenden zich steeds meer mensen af van het kerkse geloof. De oppervlakkigen worden materialist en de gevoeligen zoeken hun weg in allerlei kleine religieuze bewegingen. In nagenoeg al die kleine religieuze bewegingen wordt er immers geloofd in een verder-leven-na-het-sterven van ieder individueel mens. En dit toont dus aan hoe krachtig deze bindende factor is. Hoe reëel het is om te geloven in een geestelijk-verder-leven-na-het-sterven werd vroeger ondersteund door hetgeen er naar voren kwam uit seances. De daaruit voortkomende ‘bewijzen’ waren helaas alleen van belang voor de betreffende personen. Dus die resultaten hadden meestal weinig bewijskracht voor het grote publiek. Maar tegenwoordig heb je ook nog het onderzoek naar bijna-dood-ervaringen door serieuze wetenschappers. Duizenden mensen over de gehele wereld werden ondervraagd nadat ze gereanimeerd waren. Zo hebben enkele weten-schappers in Amerika en Europa aangetoond dat de menselijke geest kan leven, waarnemen en zich verplaatsen terwijl het lichaam klinisch dood is. Die geest heeft om te kunnen leven de hersenen of het zenuwstelsel blijkbaar niet nodig . Dit systematisch onderzoek onder mensen die bijna gestorven zijn geweest, duidt er dus sterk op dat de menselijke geest ook verder zal leven nádat het lichaam, bijvoorbeeld door ouderdom, definitief zal zijn gestorven. Dus alle mensen die verbroedering tussen de wereldreligies wenselijk vinden, zouden eens serieus dienen te kijken, naar wat al die verklaringen van mensen die bijna dood zijn geweest, hen te zeggen hebben. Die verklaringen kan iedereen lezen omdat ze door wetenschappers keurig opgetekend zijn en in boekvorm uitgegeven. Het Universele Geloof biedt dus een unieke kans om tot verbroedering te komen, verbroedering van de religies én de vele culturen die er op aarde zijn. En indien het Universele Geloof algemeen aanvaard zal worden door de bevolkingsgroepen op aarde, dan zal de ethiek en ‘t verantwoordelijk-heidsgevoel dat daar uit voortvloeit ook leiden tot wereldvrede en tot meer welzijn van de mensheid in de toekomst.


 2 GODS TWEE GETUIGEN
Het valt mij niet makkelijk dit te schrijven, en het zal niet makkelijk zijn om te lezen. Misschien komt u niet eens verder dan de eerste pagina's van dit boek, om tot de conclusie te komen dat dit té vergezocht is om verder te lezen. Toch is dit de waarheid! En u bent het aan uzelf en uw geliefden verplicht dit alles uitvoerig te overwegen! Interviews De uitgever van mijn eerste boek organiseerde interviews voor me in de gehele Verenigde Staten. Deze interviews begonnen in september 2004. Ik vermeld dit omdat er door al deze interviews een rode draad liep die u zal helpen de noodzaak voor dit tweede boek te begrijpen. De eindtijdgebeurtenissen die bij de opening van het Zevende zegel tot de Grote Verdrukking zullen leiden, zijn reeds begonnen. Dit alles werd reeds in De Geprofeteerde Eindtijd, alsook in de interviews behandeld. Begrijpelijkerwijze viel het degenen die mij interviewden moeilijk om te geloven dat deze wereld op het punt staat een tijd van verwoesting in te gaan, die uiteindelijk een einde zal maken aan 6.000 jaar menselijke regering - menselijk zelfbestuur. Een van de meest voorkomende vragen of opinies was: "waarom zou iemand u nu wél geloven en zovelen vóór u niet, die door de tijden heen voorspellingen over de eindtijd of het einde van de wereld hebben gedaan? Het antwoord is tweeledig en werd reeds ten dele in het eerste boek gegeven. Voordat het eerste antwoord gegeven wordt, moet u zich realiseren dat zich tegen het einde van deze serie interviews één fase van deze eindtijdgebeurtenissen reeds volop aan het voltrekken was (De meeste van deze interviews kunt u 2 GODS TWEE GETUIGEN beluisteren op een website die aan het einde van dit hoofdstuk vermeld wordt). In december 2004 werden verschillende landen door een Tsunami getroffen, die in de Indische Oceaan ontstond. Deze richtte een enorme verwoesting aan en eiste naar schatting meer dan 225.000 mensenlevens. De VN schatte dat als gevolg van deze Tsunami meer dan vijf miljoen mensen ontheemd raakten. Deze Tsunami, die door een onderzeese aardbeving werd veroorzaakt, was de op één na krachtigste die ooit in de geschiedenis geregistreerd werd. Zij werd gevolgd door een wereldwijde toename in frequentie en kracht van aardbevingen. De Verenigde Staten maakten een jaar door waarin alle records betreffende orkanen verbroken werden, zowel in aantal als omvang. 2005 kende het grootste aantal geregistreerde tropische stormen. Nog nooit werden de letters van het Griekse alfabet gebruikt om stormen te benoemen, maar zelfs nu in december is orkaan Ypsilon reeds de vijfde storm die naar een letter uit het Griekse alfabet werd genoemd. Het voorbije jaar registreerde men het grootste aantal orkanen (en tevens het grootste aantal categorie 5 orkanen) ooit. In augustus bracht orkaan Katrina de grootste verwoesting teweeg, die ooit in de VS door een natuurramp veroorzaakt werd. Hierbij werden sommige gedeelten van New Orleans vrijwel weggevaagd. De verwoesting was zó groot dat er niet genoeg tijd zal zijn om haar weer op te bouwen voordat dit menselijk tijdperk ten einde loopt. Vanuit een ander perspectief bekeken: per seizoen krijgen gemiddeld 10 stormen een naam: in 2005 waren dat er 26. Het gemiddelde aantal orkanen is 6, maar 2005 telde er 14. Het gemiddelde aantal zware orkanen is 2, maar 2005 had er 7


lees u graag een boek of tijdschrift

 10 GODS TWEE GETUIGEN
met zekerheid vaststellen dat dit alles totale fictie is. Maar, als alles blijft gebeuren zoals het beschreven is, dan hebt u veel te vrezen. De mens heeft veel te vrezen, omdat God bekend heeft gemaakt dat we nu aan het begin gekomen zijn van de meest catastrofale tijd in de gehele menselijke geschiedenis. De God van Abraham verkondigt dat er nooit een tijd geweest is als deze die nu komen gaat, en dat er ook nooit weer zo'n tijd zal zijn. Dus nogmaals, het eerste antwoord is dat mensen niet in staat zijn om te geloven wat hier geschreven staat totdat ze het toenemende bewijs van "een vrouw in barensnood" beginnen te onderkennen - dat de verwoestingen in omvang en frequentie blijven toenemen. Alleen dan kunnen mensen werkelijk gaan geloven wat er om hen heen gebeurt. Dat is één van de hoofdredenen waarom deze boeken geschreven zijn, opdat mensen wanneer ze deze dingen zien gebeuren gehoor kunnen beginnen te geven aan de enige Grote Schepper God. Het tweede deel van dit tweeledige antwoord zal op een gelijkaardige manier komen. Men zal gaan geloven wat hier geschreven staat, als God op nog krachtigere wijze begint te openbaren wat de waarheid is door Zijn twee eindtijdgetuigen - Zijn twee eindtijdprofeten. Dit boek, en dit hoofdstuk in het bijzonder, is geschreven om het begin van die openbaring van God aan te kondigen. Deze twee getuigen van God, die beschreven staan in het boek Openbaring, zullen hun werk gedurende de laatste drie en een half jaar van hun leven doen. Dit is dezelfde periode als de laatste Grote Verdrukking, die over de gehele wereld zal komen. Die periode begint met de verwoesting van één derde van de 10 GODS TWEE GETUIGEN Verenigde Staten! Meer hierover wordt verder in dit boek beschreven. De verhalen in de Bijbel zijn naar waarheid opgetekend, maar dat betekent nog niet dat de mensen deze ook geloven. En hoewel zelfs deze twee boeken de waarheid vertellen, betekent dat nog niet dat men die zal geloven. De overgrote meerderheid van degenen die het eerste boek gelezen hebben, gelooft nóg niet wat daarin geschreven staat. Sommigen geloven het ten dele, en anderen hebben zich een "eerst zien en dan geloven" houding aangemeten. Dat is zeer begrijpelijk, omdat zij bewijzen nodig hebben. God zal hun overduidelijke bewijzen geven. Hoeveel mensen geloven vandaag de dag eigenlijk nog het verhaal van Noach en de zondvloed? Vele zogenaamde religieuze geleerden geloven zelfs niet dat dit echt gebeurd is. Zij geloven dat het een 'aardig verhaal' is, vol symboliek, waaruit waardevolle lessen vallen te trekken. Waarom gelooft men het niet? De algemene reactie is 'Waar is het bewijs?' Het is louter een kwestie van geloof om het verhaal van de zondvloed aan te nemen, omdat er geen sterk tastbaar bewijs voor bestaat. Daarom geloven de meeste mensen dan ook niet in een letterlijke vloed. Als u in de dagen van Noach geleefd zou hebben, zou u het wel geloofd hebben. Uiteindelijk geloofde de hele wereld in die tijd wat God door middel van Noach gezegd had. Het kostte hem en zijn familie 120 jaar om de Ark te bouwen. Er zijn maar weinigen die geloven dat zo'n schip door één enkele familie in zo'n korte tijd gebouwd kon worden, laat staan dat de ark het aantal dieren zou kunnen herbergen, dat beschreven wordt. Maar degenen die in die tijd in die streek leefden, waren getuige van dit


 Gods Laatste Getuigenis 11
Verenigde Staten! Meer hierover wordt verder in dit boek beschreven. De verhalen in de Bijbel zijn naar waarheid opgetekend, maar dat betekent nog niet dat de mensen deze ook geloven. En hoewel zelfs deze twee boeken de waarheid vertellen, betekent dat nog niet dat men die zal geloven. De overgrote meerderheid van degenen die het eerste boek gelezen hebben, gelooft nóg niet wat daarin geschreven staat. Sommigen geloven het ten dele, en anderen hebben zich een "eerst zien en dan geloven" houding aangemeten. Dat is zeer begrijpelijk, omdat zij bewijzen nodig hebben. God zal hun overduidelijke bewijzen geven. Hoeveel mensen geloven vandaag de dag eigenlijk nog het verhaal van Noach en de zondvloed? Vele zogenaamde religieuze geleerden geloven zelfs niet dat dit echt gebeurd is. Zij geloven dat het een 'aardig verhaal' is, vol symboliek, waaruit waardevolle lessen vallen te trekken. Waarom gelooft men het niet? De algemene reactie is 'Waar is het bewijs?' Het is louter een kwestie van geloof om het verhaal van de zondvloed aan te nemen, omdat er geen sterk tastbaar bewijs voor bestaat. Daarom geloven de meeste mensen dan ook niet in een letterlijke vloed. Als u in de dagen van Noach geleefd zou hebben, zou u het wel geloofd hebben. Uiteindelijk geloofde de hele wereld in die tijd wat God door middel van Noach gezegd had. Het kostte hem en zijn familie 120 jaar om de Ark te bouwen. Er zijn maar weinigen die geloven dat zo'n schip door één enkele familie in zo'n korte tijd gebouwd kon worden, laat staan dat de ark het aantal dieren zou kunnen herbergen, dat beschreven wordt. Maar degenen die in die tijd in die streek leefden, waren getuige van dit


 Gods Laatste Getuigenis 15
Dit wonder van God, de uittocht van een hele natie uit Egypte, bracht een golf van angst in de wereld teweeg. God zal nogmaals de mensheid laten zien wat de gevolgen van opstandigheid tegen Hem zijn. De Almachtige God gaat 6.000 jaar van menselijk zelfbestuur op aarde beëindigen. Wat God door middel van Mozes deed is kleinschalig in vergelijking met wat Hij zal doen door Zijn twee eindtijdprofeten, ook de Twee Getuigen genoemd. Hopelijk zult u het grote belang van wat in dit boek geschreven staat, en wat er op het punt staat te gebeuren, gaan inzien. Het Belang van Twee Getuigen God zal de macht en het aanzien van Zijn twee eindtijdprofeten doen toenemen, zoals Hij nog nooit eerder met één van Zijn profeten heeft gedaan. Bijna een derde van de Bijbel bestaat uit profetieën van God en bijna 80% van die profetieën hebben betrekking op deze eindtijd. De hoofdmoot van de taak van deze twee getuigen speelt zich tijdens de laatste drie en een half jaar van deze eindtijd af - de meest gewichtige tijd in de gehele menselijke geschiedenis. Dit laatste tijdperk vormt het hoogtepunt van Gods reddingsplan, dat zijn toppunt bereikt tijdens deze overgangsperiode van het ene tijdperk in het andere. Wanneer deze periode achter de rug zal zijn, zal dit goed nieuws voor de hele aarde en de gehele mensheid betekenen. De overgangsperiode zal echter afgrijselijk zijn! Het merendeel van de profetieën die door de profeten uit lang vervlogen tijden worden gegeven, inclusief Jezus Christus' profetieën, zijn voor onze tijd bestemd. De oude profeten zouden


 18 GODS TWEE GETUIGEN
Verderop in het boek Openbaring geeft God nog meer symbolische betekenissen, die het belang van Zijn twee getuigen weergeven. Lees aandachtig wat God zegt: "En ik zal mijn twee getuigen lastgeven om, met een zak bekleed [symbool voor nederigheid], te profeteren twaalfhonderd en zestig dagen lang. Dit zijn de twee olijfbomen en de twee kandelaren die voor [Grieks - in Gods aanwezigheid] het aangezicht van de Here der aarde staan [Grieks - aangesteld, vastgelegd]." (Openbaring 11:3-4) Een letterlijke vertaling van dit vers is als volgt "Dit zijn de twee olijfbomen en de twee kandelaars die aangesteld zijn voor Gods aangezicht, ten aanschouwen van de gehele aarde". Deze twee mensen worden voorgesteld als twee kandelaars en twee olijfbomen die God voor Zich heeft aangesteld om Zijn wil aan de gehele wereld te openbaren. De symboliek is van grote betekenis voor God. Zij beeldt uit wat Hij door middel van Zijn twee eindtijdprofeten op aarde gaat verwezenlijken. De symboliek van de Kerk en deze twee getuigen staat ook opgetekend in Zacharia. Deze profetie in Zacharia legt grote nadruk op de symboliek van de kandelaars die de Kerk betreffen en de olijfbomen die Gods twee getuigen voorstellen. Zacharia werd uit een slaap wakker gemaakt door een engel, die hem vroeg wat hij gezien had. "Ik zie daar een kandelaar, geheel van goud, met een oliehouder aan zijn top; hij heeft zeven lampen, en telkens zeven toevoerbuizen voor de lampen erbovenop; en twee olijfbomen steken boven hem uit, de ene rechts en de andere links van de oliehouder." (Zacharia 4:2-3) 18 GODS TWEE GETUIGEN Hier zien we dezelfde symboliek die aan Johannes over de Kerktijdperken en de twee getuigen werd gegeven. Zacharia ging door met vragen: "Wat betekenen deze twee olijfbomen rechts en links van de kandelaar? Andermaal nam ik het woord en vroeg hem: Wat betekenen de twee olijftakken, die door twee gouden buizen het goud van zich doen uitvloeien? En hij zeide tot mij: Weet gij niet, wat zij betekenen? Ik antwoordde: Neen, mijn heer. Toen zeide Hij: het zijn de twee gezalfden die vóór de Here der ganse aarde staan." (Zacharia 4:11-14) Deze profetie in Zacharia verklaart hetzelfde als wat uitgebreid door Johannes in het boek Openbaring beschreven wordt. Deze twee olijfbomen die naast de kandelaars staan die de Kerktijdperken uitbeelden, symboliseren het belang, de omvang, de macht en het gezag die het einde zullen bezegelen van bijna tweeduizend jaar Kerkgeschiedenis en 6.000 jaar van menselijk zelfbestuur. Gods twee gezalfden, Zijn twee getuigen - Zijn twee profeten, zijn aangesteld om voor de gehele wereld getuigenis af te leggen over de tot nu toe grootste fase in Zijn plan en doel voor de mensheid. Dit is de profetische overgang van het ene tijdperk in het andere; van menselijk zelfbestuur naar Gods regering, van de eerste vruchten van Gods Kerk naar de effectieve komst van Zijn Koninkrijk. De Volgende Stap Met volle overtuiging en vertrouwen laat ik u nu duidelijk weten wat God mij te kennen heeft gegeven. Ik moet na een rechtstreekse openbaring van God verkondigen dat ik één van de twee getuigen ben. De andere getuige zal gedurende de tijd van


 Gods Laatste Getuigenis 23
Maar de boodschap van het boek zal uitgaan en in kracht toenemen, naarmate de gebeurtenissen in de wereld toenemen. Het vermogen van de mens om zichzelf te vernietigen zal teniet worden gedaan. De onderdrukking die mensen elkaar aandoen zal een halt toegeroepen worden. Er zal een wereld van ongekende vrede volgen. Kunt u zich een wereld zonder oorlog en onderdrukking voorstellen? Een wereld waar mensen en ondernemingen samenwerken in plaats van elkaar te beconcurreren? Een wereld met één godsdienst, en één regering? Een wereld waar iedereen in een regeringsfunctie rechtvaardig handelt, in plaats van politiek te bedrijven en eigengewin na te streven? Dat is het goede nieuws dat achter alle ellende die eerst over deze aarde moet komen, ligt. Moge God die tijd bespoedigen! Een Laatste Zaak Sommige interviews en ook talrijke binnengekomen reacties gingen over een vraag die hier beantwoord dient te worden. Die bezorgdheid betrof vooral de timing van de eindtijd. Dit onderwerp werd op verschillende manieren benaderd maar het kwam altijd neer op de vraagstelling: "Is het niet zo dat geen mens de tijd, noch de ure kent van deze zaken?". Nogmaals, de vraag werd op verscheidene manieren gesteld. Sommigen hielden zich meer aan de feitelijke Bijbelse verklaringen dan anderen, maar de meesten stelden deze vraag als een simpel en algemeen feit. Waar sommigen dit oprecht naar voren brachten, werd het door de meesten veeleer als argument opgeworpen. Zij die deze verklaring als argument opwierpen deden dit om mij als profeet in diskrediet te brengen. Want als ik


 24 GODS TWEE GETUIGEN
Gods woord zou tegenspreken, hoe zou ik dan een profeet kunnen zijn? Zij zouden gelijk hebben als zij werkelijk de Bijbelse verklaringen waarnaar zij verwezen, zouden begrijpen. Zij refereerden naar de gelegenheid dat Jezus Christus met de discipelen in de omgeving van de tempel wandelde waarbij zij het bouwwerk bewonderden. Jezus Christus sprak bij die gelegenheid over een tijd dat de tempel afgebroken zou worden en geen steen op de andere zou worden gelaten. Hij had het echter niet over een fysieke tempel, die later vernietigd zou worden, maar Hij verwees naar de geestelijke tempel - de Kerk - die in de eindtijd ten gronde zou gaan. De discipelen reageerden later op Christus' verklaring door Hem een vraag te stellen, "Toen Hij [Jezus Christus] op de Olijfberg gezeten was, kwamen Zijn discipelen allen tot Hem en zeiden: 'Zeg ons wanneer zal dat geschieden en wat is het teken van Uw komst en van de voleinding van de wereld." (Mattheüs 24:3) Dit wordt vaak vertaald als het 'einde van de wereld'. Het is echter niet het einde van de wereld, maar slechts het einde van een tijdperk - het tijdperk van de mens (zijn eerste 6.000 jaar op aarde). Jezus antwoordde door hen profetieën over de eindtijd te geven. De meesten daarvan waren van toepassing op zaken die in Gods eigen Kerk zouden plaatsvinden, maar ook met overeenkomstige gebeurtenissen die in de wereld zouden gebeuren. Zij vertoonden een fysieke gelijkenis met elkaar, zonder evenwel hetzelfde te zijn. Het grootste gedeelte van het verhaal wordt uitgebreider behandeld in 'De Geprofeteerde Eindtijd'. 24 GODS TWEE GETUIGEN Nadat Jezus Christus deze profetieën gegeven had, vervolgde Hij met te zeggen: "Doch van die dag en van die ure weet niemand, ook de engelen der hemelen niet, ook de Zoon niet, maar de Vader alleen." (Marcus 13:32) Het antwoord dat de discipelen dus kregen was dat de timing alleen gekend is door God de Vader. Dit wil niet zeggen dat God de timing van deze gebeurtenissen niet op een later tijdstip zou openbaren. Deze profetieën van Jezus Christus aangaande de tekenen van het einde van dit tijdperk tonen juist aan dat deze tekenen mettertijd duidelijk zouden worden, op zijn minst voor diegenen aan wie God ze zou openbaren. Ook de overeenkomstige profetieën die aan Johannes in het boek Openbaring werden gegeven tonen ons dat de Zegels van Openbaring eens zouden geopend worden. Zoals in het eerste boek wordt aangehaald, zouden die Zegels door Jezus Christus geopend worden. De timing voor de opening van de Zegels is reeds door God de Vader aan Jezus Christus gegeven. Zoals ook in het eerste boek werd behandeld is het Zevende Zegel ook bij het schrijven van dit boek, nog niet geopend. Wanneer dat Zegel geopend wordt, kunt u er zeker van zijn dat de laatste definitieve verdrukking aangebroken is. God laat weten dat die tijd drie en een half jaar zal duren. De profetieën tonen aan dat na de opening van dit zegel een derde van de Verenigde Staten vernietigd zal worden. Bovendien zal God in de eindtijd grote macht aan Zijn twee getuigen geven, om de werken uit te voeren die Hij hun opgedragen heeft. Deze twee (en zij die hen kennen), kennen exact de dag dat Jezus Christus zal wederkeren. Deze twee zullen


 Gods Laatste Getuigenis 29
begon toen Jezus Christus de Zegels van Openbaring opende: het eerste Zegel op 17 December 1994. Het scepticisme dat uit deze interviews over 'De Geprofeteerde Eindtijd' naar voren kwam valt zeker te begrijpen. Maar God gaat nu beginnen dat scepticisme uit de wereld te helpen, vooral wanneer het Zevende Zegel eenmaal geopend wordt. U kunt deze interviews beluisteren op de volgende website: www.the-end.com De mens is vandaag de dag niet gewend aan de manier waarop God door Zijn profeten werkt. Men begrijpt de reden die er achter zit niet, maar van één ding kunt u zeker zijn: "De Here God doet geen ding, of Hij openbaart Zijn raad aan Zijn knechten, de profeten." (Amos 3:7)


 Gods Laatste Getuigenis 32
Godsdienst is de Grootste Aanstootgever Godsdienst is de grootste boosdoener van allemaal als het op liegen en bedriegen aankomt. U moet weten waarom! Want het is precies om die reden dat deze aarde op het punt staat door een lijdensweg te gaan die erger zal zijn dan ooit tevoren in de geschiedenis. Godsdienst heeft altijd al een verwoestende invloed gehad op mensen van alle naties ter wereld. De leugenachtige religies van deze wereld staan op het punt om wereldwijd met elkaar in botsing te komen en dit conflict zal alle mensen op aarde beïnvloeden. Waarom is dit zo? En hoe is dit mogelijk? Dit boek legt zich toe op godsdienst omdat, of u er zich nu van bewust bent of niet, godsdienst op dit moment de dienst uitmaakt in uw leven; ook als u niet 'godsdienstig' bent. De meeste mensen houden er niet van om over dit onderwerp te praten, laat staan om het woord 'God' te laten vallen. Dit boek is niet op een stroperige of prekerige manier religieus, maar het bespreekt religie en God op openhartige wijze. Niet op de manier waarop u gewend bent dit te horen. De waarheid is, dat godsdienst de grootste oorzaak van leed en kwaad op deze wereld is. Dat is ook de reden waarom de grootste botsing ooit, tussen de godsdiensten van deze wereld, op handen is. De leugens zullen in dit boek aan de kaak gesteld worden; en over het algemeen worden de mensen altijd erg boos wanneer dit gebeurt. Wanneer sommige van deze leugens uw leven beïnvloeden (en dat doen ze), wat zult u dan doen? Zult u boos worden en van streek zijn? Of zult u deze leugens eerlijk, oprecht en met waarheid aanpakken? Zulke momenten in een


 33 HET BEDROG IN DE MENS
mensenleven kunnen zeer confronterend zijn. Kunt u objectief met de waarheid omgaan wanneer u haar hoort? De waarheid is dat de meeste mensen dit niet kunnen! De manier waarop u reageert heeft alles te maken met wat u in de komende maanden tot luttele jaren zult meemaken. Dit is de tijd voor het oordeel over de mens. U moet hier niet te licht overheen gaan. Nog Een Overweging Voordat we verder gaan, moet er nog één zaak duidelijk gemaakt worden. Alhoewel ik, de auteur, in de Verenigde Staten woon, is dit alles niet geschreven met de vooroordelen of de vooringenomenheid van een Amerikaan. Wat hier geschreven staat is niet beïnvloed door ENIG vooroordeel van welke natie dan ook, en niets hiervan is geschreven met enig religieus werelds vooroordeel dan ook. Het is belangrijk dat u dit goed begrijpt, want dit boek zal over de gehele wereld verspreid worden, en overal ter wereld staan de mensen erg wantrouwig tegenover alles wat door een Amerikaan geschreven is. Evenzo is men in het algemeen wantrouwig ten opzichte van alles wat religieus getint is, vooral wanneer het standpunt verschilt van datgene wat we altijd geloofd hebben. Al dit soort van gevoelens zijn normaal en zeer begrijpelijk, maar wat u voor ogen moet houden is alles wat u reeds in het eerste hoofdstuk van dit boek gelezen hebt. Dit boek komt niet voort uit menselijke vooroordelen, deze boodschap komt voort uit de inspiratie en rechtstreekse openbaring van de Almachtige God, gegeven aan één van Zijn profeten; 33 HET BEDROG IN DE MENS Waarom Zoveel Verwarring? Misleiding ligt aan de basis van alle problemen die ertussen de landen en religies van deze wereld bestaan. Wat is de waarheid (als die er al is!) en wat is de leugen? Waar je ook leeft op aarde, je bent je hele leven lang belogen geweest. Dit geldt zowel op het werk, als in de politiek tot op regeringsniveau. Ook in families en de gemeenschap, maar het geldt vooral voor de godsdienst. Wie heeft er gelijk, en heeft er wel iemand gelijk wanneer het op godsdienst aankomt? Wanneer het over dit onderwerp gaat, denkt dan over het algemeen niet iedereen dat hij of zij juist zit? En als er één het bij het rechte eind heeft, zijn dan niet automatisch alle anderen fout? Waarheid is de grondslag voor dit onderwerp. Per definitie kan er maar één waarheid zijn, wanneer het over God en Zijn weg gaat. Het kan niet, dat er vele uiteenlopende ideeën over God en Zijn woord bestaan, die allen waar zijn. Slechts één kan juist zijn! Slechts één kan waar zijn! God vertelde de mens dat er slechts één overtuiging, één hoop, één geloof en één "goed nieuws" van God is, en slechts één God. Als dit waar is, dan zijn er grote problemen met de godsdiensten van deze wereld. God verklaart wat duidelijk zou moeten zijn: "... omdat geen leugen uit de waarheid is." (I Johannes 2:21) Ter verduidelijking. Wanneer twee religieuze organisaties beiden beweren christelijk te zijn, maar elkaar tegenspreken betreffende één enkele doctrine, dan kan per definitie maar één van hen de ware zijn. Het is belangrijk dat u dit begrijpt, zodat u ook het grote probleem zult kunnen zien in de voorbeelden die we in dit hoofdstuk gaan geven


 Link op deze pagina
Link plaatsen

 Dashboard
Linkplaatsing
Link ruilen
Opgericht: 27-12-2010
Gewijzigd: 04-05-2023
Rubrieken: 47
Links: 38
Adverteren
Mail webmaster
 © 2003 - Maakjestart.nl - Eigen maakjestart startpagina